Verejné zdravotníctvo včera, dnes a zajtra

 

M. Šulcová, A. Egnerová, R. Kováč, I. Rovný, I. Čižnár, V. Šajter, L. Hegyi

 

(Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave,

dekan: prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.)

 

 

Termín „Public Health“, čiže verejné zdravie, sa začal používať v Anglicku okolo roku 1840 pre zdravotnícke zákonodárstvo a sanitárne opatrenia na podporu zdravia sociálne slabých vrstiev obyvateľstva. V roku 1848 prijali zákon o verejnom zdravotníctve, Public Health Act, a vytvorili centrálny zdravotný úrad, Public Health Officers. Úlohou úradu bolo starať sa výhradne o prevenciu a hygienu (1). V  Nemecku sa v roku 1848 k tomuto pojmu priblížil Rudolf Virchow (1821-1902) svojou požiadavkou zriadiť ministerstvo zdravotníctva (Ministerium f. Öffentliche Gesundheitspflege). Virchow podčiarkol význam sociálnych reforiem pre zdravie obyvateľstva a povinnosť spoločnosti chrániť zdravie všetkých svojich členov (2).

V roku 1952 prijala komisia expertov WHO adaptovanú definíciu  C.E.A. Winslowa z roku 1923: „Public Health je veda a umenie o prevencii chorôb, predlžovaní života, rozvoji telesného a duševného zdravia a o efektívnosti cestou organizovaného úsilia spoločnosti“.       Súčasná definícia verejného zdravotníctva vychádza z definície, ktorú vypracovala Achesonova komisia pre otázky budúceho rozvoja verejného zdravotníctva v roku 1988 pre potreby Európskeho spoločenstva. Podľa Achesonovej komisie je verejné zdravotníctvo veda a umenie predchádzať chorobám, predlžovať život a posilovať zdravie prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti.

V koncepcii verejného zdravotníctva pre SR (1997), ktorej návrh vypracovala Škola verejného zdravotníctva v Bratislave, sa píše: „Verejné zdravotníctvo je multidisciplinárny vedný odbor, zaoberajúci sa zdravím populácie a spôsobmi, ako predchádzať chorobám, predlžovať život a posilovať zdravie prostredníctvom organizovaného úsilia spoločnosti“ (3).

            Najnovší návrh definície verejného zdravotníctva, ktorý je súčasťou návrhu novelizovanej koncepcie verejného zdravotníctva, predložili  h. doc. MUDr. I. Rovný, PhD. so spolupracovníkmi. V návrhu sa hovorí: „Verejné zdravotníctvo je veda a umenie zlepšovať zdravie komunity s pomocou zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií prevencie ochorení. Je to poznanie aplikácia multidisciplinárnych populačne založených metód výskumu, výučby, realizácie zahrňujúc rôzne akademické disciplíny. Je to veda a umenie predchádzať chorobám, predlžovať život a podporovať zdravie cestou organizovaného úsilia spoločnosti. Je to organizačný a riadiaci systém, ktorý sa snaží komplexne, konzistentne, kompetentne a efektívne o zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva pomocou podpory a rozvoja zdravia, ochranou zdravia a prevenciou pred ochoreniami“ (4).

            Priority vo verejnom zdravotníctve v Európskej únii sa líšia podľa jednotlivých krajín.

Dve najčastejšie citované priority každej krajiny (5)

Krajina

Priority

Rakúsko

Podpora zdravia. Reorientácia na systémy zdravotnej starostlivosti.

Dánsko

Environmentálne zdravie. Tabak.

Fínsko

Ilegálne narkotické drogy. Požívanie alkoholu.

Francúzsko

Nárast nerovnosti v zdravotnom stave a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Zdravotné dôsledky environmentálnych poškodení.

Nemecko

Nerovnosť a zdravie. Starnutie a zdravie.

Grécko

Dopravné úrazy ( a iné úrazy). Drogy.

Írsko

Fajčenie. Infekčné choroby.

Holandsko

Životný štýl, vrátane závislosti (drogy, tabak, alkohol). Chronické choroby (vrátane starnutia).

Portugalsko

Infekčné ochorenia. Závislosť.

Španielsko

Sociálna nerovnosť a zdravie. Kontrola tabaku, alkoholu a drog.

Švédsko

Nerovnosť v zdraví. Starostlivosť o starých ľudí.

Veľká Británia

Tabak. Nerovnosti.

 

 

            Z uvedených priorít sa ako najčastejšie javia environmentálne zdravie, závislosti, chronické choroby, starostlivosť o starých ľudí, sociálna nerovnosť a zdravie. Isto by bolo zaujímavé porovnať s vyššie uvedenými údajmi priority novoprijatých krajín Európskej únie. K slovenským prioritám by určite patrili environmentálne zdravie, chronické choroby a závislosti. Transformácia slovenského zdravotníctva k nim postupne priraďuje nárast nerovnosti v zdravotnom stave a dostupnosti zdravotnej starostlivosti ( viď Francúzsko).

            Verejné zdravotníctvo je multidisciplinárny odbor a jeho štúdium musí preto zohľadňovať širokú škálu poznatkov z jednotlivých vedných disciplín. Z dnešného pohľadu sa nám predmet verejného zdravotníctva skladá z nasledovných:

 

Predmet verejného zdravotníctva

1.   Bioštatistika

1.1.   základy štatistiky

1.2.   bioštatistika

1.3.   demografia

      1.4.   zdravotnícka informatika

2.     Epidemiológia

2.1.   metodológia epidemiológie

2.2.   epidemiológia infekčných ochorení

      2.3.   epidemiológia neinfekčných ochorení

3.      Environmentálne zdravie

3.1.   humánna ekológia

3.2.   hygiena životného prostredia

3.3.   hygiena výživy

3.4.   hygiena detí a mládeže

3.5.   zdravie pri práci

3.6.   odhad rizika

3.7.   ochrana pred žiarením

3.8.   mikrobiológia

      3.9.   toxikológia

4.      Zdravotná politika a riadenie

4.1.   princípy manažmentu

4.2.   riadenie zdravotníckeho zariadenia

4.3.   ekonomika zdravia a zdravotníctva

4.4.   zdravotná politika

4.5.   legislatíva vo VZ

      4.6.  globálne(medzinárodné) problémy       zdravia

5.      Behaviorálne vedy

5.1.   etika zdravia

5.2.   sociológia zdravia

      5.3.   psychológia zdravia

6.      Programy podpory zdravia a prevencie

  6.1.   princípy prevencie primárnej sekundárnej a terciárnej

6.2.   onkoprevencia

  6.3.   prevencia kardiovaskulárnych ochorení

6.4.   prevencia úrazov

6.5.   prevencia infekčných chorôb

6.6.   mentálne zdravie

6.7.   dentálne zdravie

6.8.   intervenčné programy

      6.9.  výchova k zdraviu a  podpora zdravia

7.   Špecifiká starostlivosti o zdravie vybraných populačných skupín

7.1.   ženy

7.2.   deti

7.3.   vyššie vekové skupiny

7.4.   etnické skupiny

7.5.   nezamestnaní

7.6.   vulnerabilné skupiny

7.7.   komunitná medicína

  7.8.   zdravotná starostlivosť v    mimoriadnych situáciách

 

            Takýto pohľad na verejné zdravotníctvo nie je definitívny. Verejné zdravotníctvo je moderný a rýchlo sa vyvíjajúci vedný odbor. So zmenou životných podmienok sa mení i jeho zameranie a náplň. Dá sa teda očakávať, ako zmena priorít verejného zdravotníctva, tak i zmena vlastnej náplne odboru.

 

Literatúra

1. SCHOTT, H. et al.: Kronika  medicíny. Bratislava : Fortuna Print, 1994, 648 s. ISBN 80-7153-081-6

2. MANN, G.: Rudolf Virchow. In: Klassiker der Medizin 2. (D.v. Engelhardt, F. Hartmann –ed.), München: Oscar Beck, 1991, s. 203-215, ISBN 3 406 35537 4

3. Koncepcia odboru verejného zdravotníctva. Vestník MZ SR, čiastka 12-13 zo dňa 2. septembra 1997

4. ROVNÝ, I.: Koncepcia verejného zdravotníctva. Prednáška na seminári Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity: International Workshop Quality Improvement in Public Health Education, Bratislava, 13.-14. november 2003.

5. McKEE,M., WEIL, O.: A framework for identifying public health priorities. In: Priorities for Public Health Action in the European Union. (O. WEIL, M. McKEE, D. OBERLÉÉ-ed.). Employment&social affairs, 1999, s. 9-13, ISBN 2-911489-06-3

 

 

Adresa autora: Prof. MUDr. M. Š. CSc

                      Fakulta verejného zdravotníctva SZU

                      Limbová 12, Bratislava

 

 

Súhrn

 

Termín „Public Health“, čiže verejné zdravie sa začal používať v Anglicku okolo roku 1840 pre zdravotnícke zákonodárstvo a sanitárne opatrenia na podporu zdravia sociálne slabých vrstiev obyvateľstva.

V roku 1952 prijala komisia expertov WHO adaptovanú definíciu  C.E.A. Winslowa z roku 1923: „Public Health je veda a umenie o prevencii chorôb, predlžovaní života, rozvoji telesného a duševného zdravia a o efektívnosti cestou organizovaného úsilia spoločnosti“.

Základnou myšlienkou súčasného návrhu definície verejného zdravotníctva je, že „Verejné zdravotníctvo je veda a umenie zlepšovať zdravie komunity s pomocou zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií prevencie ochorení“.

Priority vo verejnom zdravotníctve v Európskej únii sa líšia podľa jednotlivých krajín. K najčastejším patria environmentálne zdravie, závislosti, chronické choroby, starostlivosť o starých ľudí, sociálna nerovnosť a zdravie.

K prioritám verejného zdravotníctva v Slovenskej republike patria najmä environmentálne zdravie, chronické choroby a závislosti. Transformácia slovenského zdravotníctva k nim postupne priraďuje nárast nerovnosti v zdravotnom stave a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

Z dnešného pohľadu sa nám predmet verejného zdravotníctva skladá najmä z nasledovných poznatkov z jednotlivých vedných disciplín: bioštatistika, epidemiológia, environmentálne zdravie, zdravotná politika a riadenie, behaviorálne vedy, programy podpory zdravia a prevencie a špecifiká starostlivosti o zdravie vybraných populačných skupín.

 

Kľúčové slová: verejné zdravotníctvo – definícia – priority – predmet verejného zdravotníctva