Analýza výskytu a šírenia infekcie HIV/AIDS a jej prevencia v Slovenskej republike.

 

I. Rovný

 

Súhrn: Autor v článku analyzuje výskyt a šírenie infekcie HIV/AIDS na Slovensku, pričom osobitný dôraz kladie na jej prevenciu. Surveillance HIV/AIDS sa v SR zaviedla začiatkom 80-tych rokov v období, keď sa objavili vo svete prvé správy o tomto novom ochorení a zároveň sa vyskytol aj prvý prípad AIDS na Slovensku. Dlhodobá tradícia prevencie sexuálne prenosných ochorení na Slovensku prispela k tomu, že incidencia infekcie HIV/AIDS je v súčasnosti na Slovensku v porovnaní s inými krajinami veľmi nízka. Hlavným cieľom prevencie infekcie HIV/AIDS na Slovensku je eliminovať riziko vzniku a šírenia HIV/AIDS infekcie najmä sexuálnym prenosom, infekčnou krvou  a z infikovanej matky na dieťa a znížiť nežiadúce následky, osobný a sociálny dopad HIV infekcie na jednotlivcov a spoločnosť, zabezpečiť zdravotnícku a sociálnu starostlivosť pre HIV pozitívne osoby, ich rodiny a komunity.

 

Kľúčové slová: infekcia HIV/AIDS, šírenie infekcie, sexuálne prenosné ochorenia, ľudská imunodeficiencia, Národný  program prevencie nákazy HIV/AIDS

 

            Slovenská republika patrí medzi krajiny, ktoré sa môžu pochváliť veľmi nízkou incidenciou infekcie HIV/AIDS ako aj ostatnými sexuálne prenosnými infekciami. Domnievame sa, že táto skutočnosť je celkom iste pozitívne ovplyvnená okrem iných skutočností aj dlhodobou tradíciou prevencie tohoto typu ochorení. Surveillance sexuálne prenosných infekcií bola uzákonená v roku 1952. Surveillance HIV/AIDS infekcie na Slovensku sa začala vykonávať začiatkom 80-tych rokov minulého storočia a boli sme medzi prvými krajinami, ktoré sa do medzinárodnej siete sledovania tejto infekcie zapojili. Vzhľadom k týmto skutočnostiam dnes disponujeme štatistickými údajmi od roku 1985.

            Kumulatívny počet hlásených a potvrdených HIV pozitívnych prípadov k 30.06 2004 bol 127. Z tohoto počtu HIV pozitívnych osôb sa v uvedenom období vyvinul klinický obraz AIDS u 34 pacientov a 22 osôb zomrelo v súvislosti s touto diagnózou. Prevládajúcou príčinou smrti u týchto pacientov boli v 14 prípadoch oportúnne infekcie. Kaposiho sarkóm bol príčinou smrti v jednom prípade, kombinácia Kaposiho sarkómu s oportúnnou infekciou tiež v jednom prípade, lymfóm v 4 prípadoch. Wasting syndróm bol príčinou smrti v jednom prípade tak ako aj HIV encefalopatia.

            Dynamika šírenia infekcie HIV/AIDS v jednotlivých rokoch je značne variabilná. Táto skutočnosť svedčí o tom, že nedošlo ku stabilizácii dynamiky šírenia infekcie HIV/AIDS a týmto sa naša krajina značne odlišuje od ostatných európskych krajín, kde tento nárast je konštantný a dynamický, niekde až exponenciálny.

            Distribúcia výskytu infekcie HIV/AIDS v jednotlivých regiónoch Slovenska je rozdielna. Vyšší výskyt HIV pozitívnych osôb ako aj chorých je vo veľkých aglomeráciách s vysokou hustotou obyvateľstva s vysokým turistickým ruchom. Z tohoto pohľadu najvyššia incidencia je v Bratislavskom regióne, kde dosahuje hodnotu 118,1 na milión obyvateľov pričom priemerná hodnota v celej Slovenskej republike predstavuje 23,7/1 000 000 obyvateľov, čo predstavuje hodnotu viac ako 5-násobne vyššiu ako je priemerná celoštátna incidencia. Pre porovnanie uvedieme, že incidencia v západnej Európe činí 55,0 v strednej Európe 8,0 a vo východnej Európe 350,0 na milión obyvateľov.

            V súčasnej pandémii narastá a začína prevládať počet infikovaných žien. V našej krajine tento trend ešte nie je badateľný a väčšinu až 82% z pozitívnych potvrdených a evidovaných prípadov HIV pozitívnych osôb tvoria muži a podobne je táto proporcionalita zastúpená i v počte klinických ochorení AIDS kde až 85% týchto ochorení sa vyvinulo u mužov.

V našich podmienkach skoro 89% všetkých prenosov je spôsobených sexuálnym kontaktom, avšak až 72% z tohoto počtu je spôsobených homosexuálnym stykom mužov majúcich sex s mužmi a podiel tohoto spôsobu prenosu má narastajúci trend pričom prenos heterosexuálnym kontaktom mierne klesá. Analýza heterosexuálneho spôsobu akvirácie infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie potvrdzuje skutočnosť, že ženy sú viac zraniteľné čo sa týka prenosu HIV pri heterosexuálnom styku ako muži a v poslednom období dochádza k nárastu počtu takto infikovaných žien a u mužov tento spôsob akvirácie dosiahol v uplynulom roku nulovú hodnotu. Dá sa predpokladať vzhľadom k vývoju pandémie, že takýto trend sa u nás bude v najbližšom období uplatňovať. V súčasnosti musíme konštatovať, že v prípadoch novoinfikovaných osôb dominujú muži.

            Relatívne priaznivá situácia je v skupine osôb s rizikovým chovaním pri vnútrožilovej aplikácii drog. Z celkového počtu máme potvrdený tento spôsob prenosu v 2% prípadov čo je zanedbateľný počet. Tento údaj vyznieva výrazne v náš prospech i v porovnaní s krajinami západnej Európy.

            Slovenská republika má výnimočné postavenie pri hodnotení podielu prenosu infekcie HIV spôsobených aplikáciou krvných transfúzií resp. krvných derivátov. Existuje potvrdený iba jeden prenos infekcie pri podaní transfúzie plnej krvi. Tento prípad sa však stal pri aplikácii transfúzie nášmu občanovi v inej európskej krajine.

            Unikátnou situáciou v Slovenskej republike je tá skutočnosť, že zatiaľ nemáme zaznamenaný ani jeden vertikálny prenos z matky na dieťa a to ani napriek niekoľkým prípadom, keď rodili HIV pozitívne ženy. Podobne je potrebné zvýrazniť skutočnosť, že vo vekovej skupine 0-14 rokov nie je potvrdený ani jeden prípad HIV pozitivity a v skupine 15-19 ročných máme 4 prípady HIV pozitivity. Najpočetnejšie zastúpenou vekovou skupinou v našom súbore HIV pozitívnych osôb sú ľudia vo veku 25-34 rokov v počte 58 z čoho je iba 9 žien.

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení plne prihlásila k naplňovaniu záverov, ktoré boli prijaté na „Miléniovom summite OSN“ a valnom zhromaždení OSN o HIV/AIDS, ktoré sa konalo 25.-27. júna 2001. Boli vytýčené kľúčové úlohy, ktoré zaväzujú k riešeniu krízy HIV/AIDS vo všetkých zemiach a regiónoch sveta (1,2).

V rozpracovanom programovom vyhlásení vlády v rezorte zdravotníctva sa hovorí o zabezpečení úloh vyplývajúcich z Národného programu prevencie HIV/AIDS. Program bol vypracovaný v zmysle odporúčaní UNAIDS na roky 2004-2007. Vláda Slovenskej republiky tento národný program prerokovala a vzala na vedomie dňa 13.11.2003 na svojej 58. schôdzi a bol publikovaný vo Vestníku MZ SR čiastka 30-33 zo dňa 1.12.2003 (3).

            Tento program je súčasťou partnerstva s inými národnými programami v zmysle už menovaného 26. valného zhromaždenia OSN, ktoré svoj strategický cieľ "docieliť obrat v šírení pandémie HIV/AIDS do r. 2015" chce realizovať práve cestou plnenia jednotlivých národných programov.

 

 

 

Hlavné ciele Národného programu prevencie HIV/AIDS a úlohy z nich vyplývajúce v SR:

 

A.        ZNÍŽIŤ RIZIKO VZNIKU A ŠÍRENIA HIV INFEKCIE

 

1.      prevencia sexuálneho prenosu HIV

a)                  podpora aktivít bezpečnejšieho sexu

b)                  zabezpečenie dostupnosti a používanie prezervatívov

c)                  zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o osoby s pohlavne prenosnými ochoreniami

 

2.      prevencia prenosu HIV krvou

a)                  zabezpečenie zásobovania zdravotníckych zariadení bezpečnou krvou ako aj účelné používanie transfúznych prípravkov a krvných derivátov

b)                  zabezpečenie aseptických podmienok pri invazívnych výkonoch, pri ktorých dochádza k porušeniu anatomickej bariéry

c)                  podpora opatrení smerujúcich k bezpečnejšej aplikácii drogy u osôb, ktoré si aplikujú drogy injekčne

 

3.      prevencia vertikálneho prenosu infekcie HIV

a)                  poskytovať ženám informácie o prevencii HIV infekcie prenášanej perinatálnym spôsobom

b)                  ponúkať tehotným ženám možnosť vykonania anti-HIV vyšetrenia

 

 

B.        ZNÍŽIŤ NEŽIADUCE NÁSLEDKY, OSOBNÝ A SOCIÁLNY DOPAD HIV INFEKCIE NA JEDNOTLIVCOV A SPOLOČNOSŤ

1.      zabezpečiť adekvátnu zdravotnícku a sociálnu starostlivosť

a)       zabezpečiť potrebnú komplexnú zdravotnícku starostlivosť vrátane liečby infikovaných HIV a chorých na AIDS

b)       zabezpečiť komplexnú zdravotnícku starostlivosť o osoby s pohlavne prenosnými ochoreniami

 

2.      podporovať akcie a aktivity smerujúce ku zníženiu sociálnych a ekonomických dopadov infekcie HIV/AIDS na spoločnosť

a)       zvyšovať informovanosť populácie tak, aby nevznikali diskriminačné postoje spoločnosti resp. tieto obmedzovať

b)       zabezpečiť aby legislatívne predpisy boli v súlade s listinou ľudských práv a slobôd

 

Národný program bol následne rozpracovaný na rok 2004 zástupcami jednotlivých rezortov v Národnej komisii pre prevenciu HIV/AIDS v SR (4).  Koncom roka bude vykonaný odpočet jednotlivými členmi Národnej komisie v zmysle nimi rozpracovaných cieľov v ich oblasti pôsobenia. Po transformácii ŠFZÚ SR na ÚVZ SR odbor prevencie HIV/AIDS bol zreorganizovaný a vznikol odbor prevencie sexuálne prenosných chorôb a koordinačné centrum HIV/AIDS čím sa vytvorili podmienky pre lepšiu koordináciu činností v oblasti prevencie týchto nákaz. Odbor spolupracuje s generálnym sekretariátom Výboru ministrov pre drogové závislosti Úradu vlády Slovenskej republiky a bol pripravený a následne zverejnený materiál v publikácii "Súčasnosť a perspektívy využívania informačných systémov v boji proti drogám", ktorý vydal Úrad vlády Slovenskej republiky. V súčasnosti pracuje na spracovaní štatistických dotazníkov zaslaných Úradom vlády SR.

            V súčasnosti sme zapojení do činnosti UNAIDS a Slovenská republika má reálnu šancu stať sa členom programovej a koordinačnej rady tohoto orgánu v budúcom roku. Už boli vykonané všetky potrebné oficiálne kroky cestou Ministerstva zdravotníctva ako aj Ministerstva zahraničných vecí SR a stálej misie OSN v Ženeve.

Oficiálne sme zapojení do programu pre surveillance sexuálne prenosných infekcií "European Surveillance of sexually transmitted infections ESSTI" ako aj surveillance nákazy HIV/AIDS "Exchange of epidemiological data on AIDS and HIV infection in Europe EuroHIV". Zároveň sme docielili aby Slovenská republika bola uvádzaná vo všetkých materiáloch publikovaných touto organizáciou ako krajina, kde sa trvalo vykonáva surveillance šírenia tejto infekcie a kde sú vybudované všetky informačné hlásne siete.

V uplynulom období boli spracované viaceré projekty týkajúce sa prevencie infekcie HIV. Bol vypracovaný projekt "Hrou proti AIDS" Národného programu podpory zdravia.

            Trvale prebiehajú centrálne informačno-edukačné aktivity celospoločenského charakteru v zmysle trvalého pripomínania cestou jednotlivých médií.

Literatúra:

1. Mimoriadne valné zasadnutie OSN o problematike HIV/AIDS, New York, 25. – 27. 6. 2001 http://www.un.org/ga/aids/coverage/

2. Miléniová deklarácia OSN, Miléniový summit OSN, New York, 6. – 8. september 2000, http://www.unicprague.cz/suba.php3?kap=zpravy&podkap=milldeklarace.htm

3. Rozpracované programové vyhlásenie vlády SR – zdravotníctvo (na r. 2002 – 2006)  http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/D257D98AF7318A1BC1256CE100610398?OpenDocument

4. Národný program prevencie nákazy HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2004-2007, Vestník MZ SR, čiastka 30-33 zo dňa 1.12.2003

 

Adresa autora: h. doc. MUDr. Rovný I., PhD., MPH

Katedra enviromentálneho zdravia FVZ SZU.

Limbová 12, 833 3 Bratislava

ivan.rovny@szu.sk