Fakulta verejného zdravotníctva SZU – úlohy a perspektívy

 


Editorial
 

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej FVZ) vznikla zákonom NR SR  č. 401/2002 Z. z. v roku 2002 ako prvá fakulta zameraná výlučne na tento odbor v SR a jedna z niekoľkých v Európe, kde sa vyučujú pregraduálne študijné programy verejného zdravotníctva. Prvý magisterský študijný program verejné zdravotníctvo  v SR bol akreditovaný na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2004 sa realizuje pregraduálne štúdium verejného zdravotníctva aj na lekárskych fakultách a ďalších vysokých školách zdravotníckeho zamerania.

Hlavným poslaním FVZ je aktívna participácia pri implementácii verejného zdravotníctva do praxe formou  vzdelávania a výchovy odborníkov a obyvateľstva v tejto oblasti. Definície, ciele, zameranie a stratégie verejného zdravotníctva sa od roku 1840, kedy sa prvýkrát začal používať tento termín,  postupne spresňovali a upravovali. Vo všetkých dokumentoch SZO, EU a publikáciách, týkajúcich sa tejto problematiky  sa však kladie dôraz na  prevenciu chorôb, ochranu a zlepšovanie zdravia populácie organizovaným úsilím spoločnosti, pričom v ostatnom období sa zdôrazňuje okrem zdravotného aj sociálny aspekt zdravia a širší okruh determinantov zdravia. Nové verejné zdravotníctvo (NVZ) zdôrazňuje sociálny a politický koncept  (vychádzajúc zo zdravotných aspektov) zameraný na: zlepšovanie zdravia,  predlžovanie a zlepšovanie kvality života celej populácie (1).

K základným úlohám FVZ patrí pedagogicko–výchovná, vedecko–výskumná, liečebno–preventívna a iná odborná činnosť v odbore verejné zdravotníctvo. Tieto úlohy zabezpečuje v spolupráci  s vybranými  zdravotníckymi zariadeniami.

FVZ poskytuje vzdelávanie :

v bakalárskom, magisterskom a v doktorandskom študijnom programe (1., 2., 3. stupňa) v  študijnom odbore verejné zdravotníctvo v dennej i externej forme a podieľa sa na pregraduálnom vzdelávaní v odboroch ošetrovateľstvo, fyzioterapia,

v doktorskom štúdiu pre absolventov magisterských programov verejného zdravotníctva   (rigorózne skúšky)

v špecializačnom odbore lekárov „verejné zdravotníctvo“ a subšpecializačných odboroch patriacich do verejného zdravotníctva a podieľa sa na vzdelávaní  v špecializačnom štúdiu v ostatných odboroch medicíny,

v postgraduálnom programe štúdia pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve na riadenie vo verejnom zdravotníctve - Master of Public Health (MPH),

v špecializačnom štúdiu asistentov s vysokoškolským vzdelaním vo verejnom zdravotníctve, diplomovaných asistentov hygieny a epidemiológie, iných zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v zdravotníckom školstve v odboroch patriacich do verejného zdravotníctva ,

kontinuálne, celoživotné   v odboroch patriacich do verejného zdravotníctva a participuje  aj v iných medicínskych a zdravotníckych odboroch.

V bakalárskom študijnom programe (2) sa pripravujú študenti  najmä na výkon štátneho zdravotného dozoru v oblasti ochrany zdravia ľudí a štátneho potravinového dozoru, t. zn. na prácu v úradoch verejného zdravotníctva. Predpokladá sa ich uplatnenie aj v poradniach  zdravia  pri  pomocných administratívno-technických činnostiach, v neštátnych organizáciách,  pri účasti na projektoch podpory zdravia, intervenčných programoch,  v samospráve pri  riešení  problematiky ochrany a podpory zdravia ľudí, prevencii negatívnych vplyvov prostredia na zdravie ľudí, iniciovaní a realizácii preventívnych  programov na ochranu a podporu zdravia ľudí.

Program štúdia je zameraný na získanie vedomostí a praktických schopností, ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom i súkromnom sektore v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb s uplatnením pri administratívnych činnostiach súvisiacich so zdravím, zdravotnom dozore, poradenstve, intervenčných programoch, zdravotnej štatistike, výchove a vzdelávaní.

Cieľom bakalárskeho vzdelávania je dať študentom  široké vedomosti z teórie a metód v oblasti verejného zdravotníctva, rozvíjať schopnosti riešiť zdravotné problémy vo vzťahu k životnému a pracovnému prostrediu a spôsobu života.

Bakalárske štúdium kvalifikuje študenta na výkon zamestnania, ako aj na pokračovanie štúdia v II. stupni v odbore verejné zdravotníctvo. V treťom ročníku sa predpokladá možnosť vytvárania  diferencovaných študijných plánov pre študentov, ktorí chcú skončiť štúdium a  pre  tých, ktorí  chcú pokračovať v druhom stupni štúdia. 

V magisterskom študijnom programe   vo 4. a 5. ročníku štúdia VZ sa predpokladajú dve zamerania, a to :

Ochrana a podpora zdravia ľudí,

Manažment vo verejnom zdravotníctve.

V zameraní ochrana a podpora zdravia je program štúdia orientovaný na získanie vedomostí a praktických schopností, ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom i súkromnom sektore v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb s uplatnením pri plánovaní činností s dopadom na zdravie, zdravotníckej administratíve, výkone štátneho zdravotného dozoru, expertíznej činnosti, analýzach zdravotného stavu populácie a príčin jeho zmien, poradenstve, vzdelávaní a výskume. Cieľom vzdelávania v magisterskom programe je dať študentom široko podložené vedomosti z teórie a metód práce v oblasti verejného zdravotníctva, rozvíjať schopnosti , ktoré im umožnia pracovať v oblasti zdravotných problémov vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a spôsobu života. Okrem toho získa študent aj vedomosti z oblasti sociálnych  a behaviorálnych vied, informatiky a bioštatistiky, jazykové znalosti , ktoré mu umožnia pracovať pri praktickej aplikácii  verejného zdravotníctva. Magisterský program dáva študentovi aj kvalifikáciu, ktorá je potrebná na participáciu vo výskume.

V zameraní manažment vo verejnom zdravotníctve  sa študenti pripravujú na výkon práce v stredných a nižších riadiacich úrovniach zdravotníckych zariadení, v zdravotnom a sociálnom poisťovníctve, v manažmente výskumu,  v štátnej správe a samospráve  v oblasti usmerňovania a výkonu celospoločenskej a zdravotníckej prevencie chorôb súvisiacich s životnými a pracovnými podmienkami a spôsobom života.

 

Po absolvovaní štúdia sa predpokladá uplatnenie v úradoch verejného zdravotníctva, v službách zdravia pri práci (závodných zdravotných službách),  v nemocniciach  a iných  zdravotníckych zariadeniach pri ochrane zdravia pacientov a zdravotníckych pracovníkov  (nemocničný hygienik) a v ich manažmente,   vo výskumných tímoch  ako manažér  výskumu ale aj ako výskumný pracovník v oblasti  epidemiológie neinfekčných hromadne sa vyskytujúcich chorôb, infekčných chorôb, vplyvov životného prostredia a spôsobu života na zdravie, profesionálnych zmien zdravia v súvislosti s pracovnými podmienkami. Ďalšie možnosti uplatnenia sú  v poradniach zdravia (podpora zdravého životného štýlu), neštátnych organizáciách pri  projektovaní a realizácii programov a aktivít na podporu zdravia ľudí, intervenčných programoch, v inšpektorátoch práce, štátnej správe: ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia, v samospráve v oblasti  problematiky ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvov prostredia na zdravie, preventívnych  programoch.

 

Doktorandský študijný program  je zameraný na výchovu mladých vedeckých pracovníkov, schopných aktívne sa podieľať na výskume aktuálnych problémov verejného zdravotníctva, ktoré je potrebné riešiť v oblasti teórie i praktickej aplikácie.  Okrem toho sa FVZ pripravuje týmto spôsobom na výchovu ďalšej generácie pedagógov VZ a na vytváranie vlastnej pedagogickej a vedeckej bázy.

 

Na FVZ sa podľa Vedeckou radou FVZ a SZU schválených kritérií uskutočňujú konania na vymenovanie za hosťujúcich docentov a hosťujúcich profesorov a sú pripravené podklady na komplexnú akreditáciu univerzity za účelom získania oprávnenia na habilitačné konania a na vymenúvacie konanie profesorov v odbore verejné zdravotníctvo.

Fakulta prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení jej hlavných úloh  a podieľa sa na celouniverzitných programoch.

Fakulta je zapojená do výskumných projektov koordinovaných pracoviskami v SR i v zahraničí, pričom spolupracuje s VVZ SZU, Strediskom pre výskum rodiny MPSVaR SR, FF TU. Smerovanie výskumu je súčasťou dlhodobého programu univerzity a fakulty, orientovaného na rovnosť v zdraví a príležitosti v zamestnávaní vzhľadom na pracovné podmienky, zdravotné a sociálne dôsledky nezamestnanosti, indikátory zdravia zamestnancov, vplyvy kontaminácie životného a pracovného prostredia na zdravie ľudí. 

V súlade so svojim zameraním vykonáva FVZ metodickú činnosť v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, iných zdravotníckych pracovníkov, vyvíja výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujúcu k odbornej a laickej verejnosti a propaguje výsledky svojej práce.

Učitelia FVZ vypracúvajú a SZU vydáva pre študentov učebné texty, ktoré postupne vypĺňajú nedostatok študijnej literatúry v oblasti verejného zdravotníctva. V uplynulých 2 rokoch to boli: Stručný anglicko-slovenský slovník verejného zdravotníctva, Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia, Propedeutika prípravy písomných prác, Hygiena výživy, Všeobecná mikrobiológia, Výchova k zdraviu a podpora zdravia, Hygiena životného prostredia, Starostlivosť o mladú generáciu. Okrem toho vykonávajú rozsiahlu publikačnú a prednáškovú činnosť, ktorou odovzdávajú svoje poznatky a skúsenosti odbornej i laickej verejnosti.

FVZ je pripravená poskytovať expertíznu a konzultačnú činnosť v oblasti verejného zdravotníctva, ochrany a podpory  zdravia, podklady pre strategické rozhodovanie v oblasti riadenia a organizácie verejného zdravotníctva a podieľať sa podľa potrieb ministerstva na tvorbe koncepcií, prognóz a legislatívy.

Nevyhnutným predpokladom výučby vychádzajúcej z teoretických poznatkov a praktických skúseností odboru a výchovy odborníkov  pre prax verejného zdravotníctva  vo všetkých oblastiach možného uplatňovania absolventov štúdia je systematická spolupráca so zariadeniami a s orgánmi štátnej správy ochranu zdravia, zdravotníckymi zariadeniami, s vysokými školami, pracoviskami Slovenskej akadémie vied, výskumnými inštitúciami, zahraničnými vysokými školami, vyššími územnými  celkami, , zariadeniami sociálnej starostlivosti a zariadeniami tretieho sektoru.

            Spolupráca FVZ so zahraničnými partnermi sa týka najmä oblasti vzdelávania, výmeny študentov a učiteľov, výskumu, vývoja, ochrany a podpory zdravia a ďalšej odbornej činnosti v zdravotníctve. Cieľom medzinárodnej spolupráce je účinnejšie využitie ľudských zdrojov a vedeckých poznatkov. Súčasťou medzinárodnej spolupráce fakulty so zahraničím je aj jej členstvo a aktivity v medzinárodných organizáciách, ako  napr. v ASPHER ( Association of Schools of Public Health of European Region), v ENWHP (European Network for Workplace Health Promotion).

            Nakoľko verejné zdravotníctvo je odbor,. ktorý sa neustále vyvíja a zohľadňuje  nové  vedecké poznatky a meniace sa materiálne, sociálne a spoločenské  situácie, považuje FVZ za svoju povinnosť vychovávať odborníkov dobre pripravených reagovať a predvídať tieto zmeny v záujme ochrany a zlepšovania zdravia ľudí.

 

Prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.

 

Literatúra:

M. ŠULCOVÁ, I. ČIŽNÁR, A. EGNEROVÁ, L. HEGYI, R. KOVÁČ, I. ROVNÝ, V. ŠAJTER: Verejné zdravotníctvo – včera, dnes a zajtra. LEK OBZ, 53, 2004, 7-8, 311-313

Študijný program – akademický rok 2005/2006. Fakulta verejného zdravotníctva SZU, Bratislava, september 2005, 47 s.