Zdravie pre všetkých v 21. storočí, priorita cieľov – podľa študentov doktorandského štúdia

 

L. Badalík, V. Ozorovský

(Z Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prednosta MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.)

 

SÚHRN:

Východisko: Autori hodnotia postoje študentov rôznych druhov štúdia k cieľom Stratégie zdravia pre všetkých v 21. storočí v Európe.

Súbor a metódy: Súbor 26 poslucháčov doktorandského štúdia, ktorí participovali na Tematickom kurze o propedeutike vedeckej práce v medicíne na Fakulte verejného zdravotníctva, sa zúčastnil na workshope a prípadovej štúdii (Harwardský typ), organizovanej Ústavom sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave.

Výsledky: Spomedzi 21 cieľov študenti vyhodnotili ako najdôležitejší cieľ č. 11 – Zdravšie žitie. Ako veľmi dôležitý hodnotili cieľ č. 10 – Zdravé a bezpečné fyzické prostredie. Ako dôležitý hodnotili cieľ č. 17 – Financovanie zdravotníckych služieb a rozdeľovanie zdrojov.

Záver: Poradie dôležitosti hodnotené študentmi rôznych odvetví je cenné pre plánovanie programov a edukačnej stratégie.

Kľúčové slová: stratégia Zdravie pre všetkých – 21. storočie – hodnotenie priorít študentmi doktorandského štúdia.

 

Úvod a cieľ práce

            Práca nadväzuje na doposiaľ publikované práce o zisťovaní postojov rôznych kategórií pracovníkov k závažnosti jednotlivých cieľov stratégie Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej SZO). Cieľom práce je zistiť postoje študentov doktorandského (PhD) štúdia a vytvoriť tak predpoklady pre ich porovnanie s ostatnými skupinami študujúcich (1, 2, 3). Účastníci doktorandského štúdia sa od ostatných študujúcich líšia vo všeobecnosti vyšším vekom, vyšším stupňom kvalifikácie a spravidla rozsiahlejšími praktickými skúsenosťami, preto sú postoje tejto kategórie predmetom osobitného záujmu.

 

Súbor a metódy

            V čase od 31. 1. do 4. 2. 2005 sa na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej FVZ SZU) uskutočnil Tematický kurz v propedeutike vedeckej práce v medicíne určený pre záujemcov z radov účastníkov doktorandského štúdia. Súčasťou programu bola tiež prípadová štúdia na tému stratégia SZO Zdravie pre všetkých v 21. storočí. Na úvod prednášateľ oboznámil prítomných s históriou a obsahom predmetnej stratégie. Ako rozdávaný podkladový materiál slúžila kópia článku Badalík, L., Krištúfek, P., Honzátková, Z.: Stratégia Zdravie pre všetkých v 21. storočí a jej ciele. Medicínsky monitor č. 1, 2000, s. 39-40 (4). Štúdie sa zúčastnilo 26 z celkového počtu 31 prihlásených poslucháčov. Po oboznámení sa s materiálom a diskusii v pléne mal každý účastník vybrať z 21 cieľov 3 ciele v poradí priority a zaradiť ich do jednej z troch kategórií, a to…

  1. najdôležitejší cieľ
  2. veľmi dôležitý cieľ
  3. dôležitý cieľ.

Výsledky

            Za najdôležitejší cieľ považovalo najviac (súčasníkov) cieľ č. 11 – Zdravšie žitie, podľa ktorého by do roku 2015 ľudia všetkých vrstiev spoločnosti mali viesť zdravší spôsob života. Medzi navrhované stratégie patrí zdravé stravovanie, ktorého základom je potravinová a výživová politika. Odborníci v hygiene výživy a vo verejnom zdravotníctve musia zintenzívniť spoluprácu s pôdohospodármi, potravinármi, veľkoobchodníkmi, skladovateľmi, maloobchodníkmi i spotrebiteľmi. Ďalšou navrhovanou stratégiou je zvýšenie telesnej aktivity. Ako bolo v diskusii konštatované, ľuďom treba v súlade s odporúčaniami SZO ponúknuť širokú paletu možností, aby každý našiel to, čo mu vyhovuje, pričom správna výživa, pohybová aktivita a výchovné pôsobenie pôsobia synergicky.

            Za veľmi dôležitý cieľ považovalo najviac (4 účastníci) cieľ č. 10 – Zdravé a bezpečné fyzické prostredie, podľa ktorého do roku 2015 budú ľudia v regióne žiť v bezpečnejšom fyzickom prostredí. Expozícia škodlivinám neprekročí medzinárodne dohodnuté hodnoty.

Menovite:

10.1. Expozícia obyvateľstva fyzickému, mikrobiálnemu a chemickému znečisteniu vo vode, vzduchu, odpadoch a pôde, ktoré je rizikové pre zdravie, treba podstatne znížiť, a to v súlade s harmonogramom stanoveným v národných akčných plánoch pre prostredie a zdravie.

10.2. Ľudia budú mať všeobecný prístup k dostatočnému množstvu pitnej vody uspokojivej kvality (5).

Pri diskusii v pléne bola pozornosť upriamená na ovzdušie, pitnú a odpadovú vodu, pevné odpady a radiáciu.

            Za dôležitý považovalo najviac (6 účastníkov) cieľ č. 17 – Financovanie zdravotníckych služieb a rozdeľovanie zdrojov, podľa ktorého – do roku 2010 – majú mať členské štáty trvalo udržateľný mechanizmus financovania a rozdeľovania zdrojov pre zdravotníctvo, založený na zásadách rovnakého prístupu, nákladovej efektívnosti, solidarity a optimálnej kvality (5).

 

Diskusia

            Postoje poslucháčov jednoznačne označili za najdôležitejší cieľ č. 11 a za dôležitý cieľ č. 10. Ak vezmeme  do úvahy skutočnosť, že väčšina poslucháčov boli pracovníci z ústavov verejného zdravotníctva, je ich dôraz kladený na problematiku zdravého žitia a na problematiku zdravého a bezpečného fyzického prostredia prirodzený. Skutočnosť, že za dôležitý cieľ považovalo 6 účastníkov financovanie zdravotníckych služieb a rozdeľovanie zdrojov potvrdzuje hypotézu, že študenti doktorandského štúdia sú vo všeobecnosti starší s rozsiahlejšími praktickými skúsenosťami, a preto viac doceňujú ekonomické úvahy.

 

Záver

            Postoj poslucháčov doktorandského štúdia dokresľuje hodnotenie dôležitosti cieľov stratégie zdravie pre všetkých v 21. storočí v komunite osôb študujúcich v študijnom programe tretieho stupňa a umožňuje cielene pôsobiť na edukačné potreby tejto najnáročnejšej skupiny študujúcich.

 

LITERATÚRA

1. BADALÍK, L., OZOROVSKÝ, V., TAKÁČOVÁ. Z., MOJZEŠOVÁ, M.: Hodnotenie významnosti cieľov programu SZO „Zdravie pre všetkých v 21. storočí“ z pohľadu poslucháčov predmetu Master of Public Health. Med.Eth. Bioet., 11, 2004, č. 1-2, s. 6-7, ISSN 1335-0560.

2.  BADALÍK, L., OZOROVSKÝ, V., CHANDOGOVÁ, E.: Ako vnímajú študenti 4. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave priority stratégie SZO „Zdravie 21“. In: Úrad verejného zdravotníctva SR: Bezpečné cesty sú cesty bez nehôd. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 31. dni zdravotnej výchovy Ivana Stodolu. Bratislava: 2004, s. 69-70, ISBN 80-7159-148-3.

3.  BADALÍK, L., OZOROVSKÝ, V.: Zdravie pre všetkých v 21. storočí, priorita cieľov – podľa študentov stomatológie. Lek Obz, 54, 2005, č. 1, s. 25-26.

4.  BADALÍK, L., KRIŠTÚFEK, P., HONZÁTKOVÁ, Z.: Stratégia Zdravie pre všetkých v 21. storočí a jej ciele. Medicínsky monitor, 1, 2000, s. 39-40.

5.  World health organization – Europe: Health 21 – health for all in the 21st century European Health for All. Series No 6, 224 p., ISBN 92 890 1349 4.

 

 

Adresa autorov:

Prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.

Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Sasinkova 2

813 72 Bratislava 1

tel.: 02/593 57 614