Životné jubileum profesorky MUDr. Margaréty Šulcovej, CSc.

 

 

 

       Čas neuveriteľne letí a profesorka MUDr. Margaréta Šulcová CSc., sa dožíva významného životného jubilea. V súčasnosti  dekanka Fakulty verejného zdravotníctva, členka Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva, členka Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity, Fakulty verejného zdravotníctva SZU a Vedeckej rady Fakulty  ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU ako aj členka Vedeckej rady  Fakulty  zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, ďalej predsedkyňa odborovej komisie SZU pre doktorandské štúdium vo vednom odbore Verejné zdravotníctvo, členka Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium vo vednom odbore „Hygiena“ a „Verejné zdravotníctvo, predsedkyňa a členka habilitačných a inauguračných komisií, členka Koordinačného výboru SR pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, členka poradného zboru pre preventívne pracovné lekárstvo, expert Slovenskej lekárskej komory v odbore hygiena a epidemiológia – preventívne pracovné lekárstvo, expert Slovenskej lekárskej spoločnosti v odbore  hygiena a epidemiológia.

        Profesorka Šulcová sa narodila  14.10.1940 v Bratislave. Študovala a promovala  na Lékařské fakulte hygienické University Karlovy v Prahe.  Kvalifikovala sa v hygiene a epidemiológii, ďalej v hygiene práce a pracovnom lekárstve na IVZ v Bratislave, a v kurze Epidemiológie intoxikácií v priemysle, ktorý poriadala  Svetová zdravotnícka organizácia. V roku 1997 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu  v odbore Hygiena v tom istom roku habilitovala v odbore Verejné zdravotníctvo. V roku 2000 sa stáva profesorkou Verejného zdravotníctva. V rokoch 1990-1992, na začiatku transformácie zdravotníctva zastávala zodpovednú funkciu hlavnej hygieničky  SR a námestníčky ministra zdravotníctva pre verejné zdravotníctvo.  Od roku 2002 je dekankou Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity 

          Publikačná, prednášková a vedecko-výskumná  činnosť profesorky Šulcovej je rozsiahla a bohatá. Je autorkou resp. spoluautorkou  4 monografií, 12 vysokoškolských skrípt, 1 učebnice pre zdravotnícke školy, 1 skrípt pre postgraduálne vzdelávanie, 170 pôvodných publikácií, ktoré boli citované v 60 prácach. Kvalitu jej publikačnej činnosti ocenila cenami za najlepšiu publikáciu roka (1989,1994,2003) Slovenská lekárska spoločnosť. Z bohatého počtu prednášok je treba vyzdvihnúť prednášky na zahraničných konferenciách a sympóziách v Chicago (1991), Washington (1992)  Budapešť (1992, 1999,2003), Kodaň ( 1992), Rím (1993), Lodž (1994) Varna (1995), Boston (1998), Praha, (1999, 2004), Brno (1999),  Brusel (2001). Spolu odprednášala  195 prednášok na domácich odborných podujatiach, 96 prednášok na zahraničných podujatiach, alebo podujatiach s medzinárodnou účasťou, pričom 22  z prednášok bolo vyžiadaných.  Významnou mierou prispela k riešeniu 8 domácich výskumných úloh a 3 zahraničných. Okrem toho sa zúčastnila vzdelávania mladých odborníkov verejného zdravotníctva v Kenyi.

           Profesorka Šulcová je členkou nasledujúcich medzinárodných redakčných rád a to: České pracovní lékařství, Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine, Journal of Health Management and Public Health – guest editor.

            Profesorka Šulcová, zakladateľka moderného Verejného zdravotníctva na Slovensku nepretržite uplatňuje svoje hlboké teoretické vedomosti ako aj praktické skúsenosti v dynamickom rozvoji tohto odboru na poli pedagogickom aj vedecko-výskumnom. Je najznámejšou slovenskou odborníčkou verejného zdravotníctva v zahraničí.

            Vážená pani profesorka, v mene Vašich spolupracovníkov, žiakov a kolegov, ako aj v svojom mene dovoľte mi zaželať Vám  do ďalších rokov pevné zdravie, mnoho invencií a optimizmu v náročnej manažerskej, pedagogickej ako aj vedecko-výskumnej práci.

 

 

Ad multos annos!

 

 

                                                       Doc. MUDr. Anna Egnerová CSc.,

                                                       Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť FVZ SZU