Správa o medzinárodnej konferencii nemocničnej hygieny – Brno 2005

 

RNDr. J. Boledovičová

Katedra epidemiológie, Fakulta verejného zdravotníctva, SZU

Vedúca katedry: doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.

 

 

V dňoch 27.- 28. apríla 2005 sa v priestoroch Kongresového centra v Brne konala XIV. Medzinárodná konferencia  nemocničnej hygieny, ktorú zorganizoval Ústav preventívneho lekárstva LF Masarykovej Univerzity v Brne, Oddelenie hygieny a epidemiológie FN Brno a Česká spoločnosť pre sterilizáciu. Konferencie som sa zúčastnila aktívnou prezentáciou na tému „Hygiena rúk – vedomosti a návyky zdravotníckych pracovníkov“

Programovo bola konferencia zameraná na preventívne hygienické zabezpečenia chirurgických výkonov na operačných sálach, a to konkrétne na riadenie akosti, stavebno – technické podmienky, zabezpečenie pacienta, personálu, inštrumentária a na dekontamináciu a ošetrovanie prostredia a opakované používanie pomôcok. Jednotlivé témy boli súčastne prejednávané v hlavnej sekcii, v ošetrovateľskej sekcii a v sekcii sterilizácie zdravotníckych prostriedkov.

Konferenciu dňa 27.4.2005 v Hlavnej sekcii slávnostne zahájili hlavný hygienik ČR MUDr. Vít Michael, CSc., riaditeľ FN Brno MUDr. Burian Jan, dekan LF MU Brno Prof. MUDr. Žaloudík Jan, CSc. a Prof. MUDr. Vomela Jindřich, CSc. z Českej chirurgickej spoločnosti. Úvodné odborné príspevky boli venované témam „Operácia ako proces“ a „Operačná sála z pohľadu epidemiológa“.

Následne nadväzovala panelová diskusia k problematike „Hygienických aspektov operačného výkonu“. Ďalšie témy sa venovali operačnému týmu  - hygienickým rizikám a ich zabezpečeniu vo vzťahu k personálu a pacientom.

V sekcii sterilizácie sa debatovalo o príspevkoch venovaným problematike logistiky, legislatívy a riadenia akosti pri opakovanom spracovávaní zdravotníckych prostriedkov. Z množstva prednášok najzaujímavejší bol príspevok „Prevádzka zdravotníckeho zariadenia a nová legislatíva“.

V Ošetrovateľskej sekcie odzneli príspevky na tému „Hygienický význam ošetrovateľskej starostlivosti o operovaného pacienta. 

Druhý deň konferencia opäť pokračovala v troch sekciách.

V Hlavnej sekcii si účastníci vypočuli príspevky venované lekárskej starostlivosti o operovaného pacienta. Pútavý bol príspevok autoriek  Hunkesová, B., Paloušková, H a Paprčková, L. „Úroveň zabezpečení rukou v zdravotnícke péči“ a to z dôvodu, že ruky sú najrizikovejšou a najrozšírenejšou cestou prenosu infekcií. V jednotlivých štúdiách sa uvádza, že ruky sa na nozokomiálnych nákazách podieľajú 60%, a preto je na ich prevenciu veľmi významná správny hygiena rúk.

Správna hygiena rúk je najjednoduchšia a najlacnejšia metóda prevencie nozokomiálnych nákaz a v ČR sa už vytvárajú štandardy tejto metódy pre jednotlivé nemocnice.  V pléne sa ďalej pokračovalo s referátmi o stavebnom – technickom zázemí a mikroklimatických podmienkach na operačných sálach.

V Sekcii sterilizácie sa účastníci venovali monitoringu a kontrole procesov pri opakovanom spracovávaní zdravotníckych prostriedkov, spolupráci sterilizačného pracoviska s klientmi a problematike materiálov a zdravotníckych prostriedkov.

V Ošetrovateľskej sekcii bol druhý deň konferencie venovaný operačnej starostlivosti o pacienta a upratovaniu v zdravotníckych zariadeniach, triedeniu odpadov a ich likvidácii. I v tejto sekcii odznela prednáška autorky Juřeníkovej Umíme provádět hygienickou dezinfekci rukou?“

 

V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na kvalitu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a jedným z indikátorov kvality je i výskyt nozokomiálnych nákaz. Nozokomiálne nákazy zvyšujú ekonomické náklady zdravotníckych zariadení a v neposlednej rade komplikujú zdravotný stav pacientov. A preto z pohľadu hygienicko preventívnych opatrení je správne umývanie a dezinfekcia rúk dôležitým faktorom, ktorý znižuje výskyt exogénnych nozokomiálnych nákaz.

Z vyššie spomenutých dôvodov ako i zo záverov konferencie, by malo byť snahou v medicínskej a najmä v ošetrovateľskej praxi dodržiavať hygienicko – epidemiologický režim. Toto v ČR zaisťuje novelizácia Vyhlášky o hygienických požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení, Prevádzkový poriadok zdravotníckych zariadení, Metodické usmernenie na umývanie a dezinfekciu rúk a v neposlednej rade vytváranie Oddelení hygieny a epidemiológie v zdravotníckych zariadeniach. Takéto pracovisko existuje i vo FN Brno. Pracovníci „nemocničný hygienik“ s kolektívom sa zaoberá hygienicko – epidemiologickými problémami danej nemocnice. Okrem iného vytvárajú prevádzkové poriadky/štandardy  na jednotlivých oddelení/kliník, monitorujú epidemiologickú situáciu, mikrobiálne osídlenie prostredia prípadne pacientov, analyzujú a vyhodnocujú získané údaje a následne navrhujú nápravné, prípadne preventívne alebo represívne opatrenia.

Na základe získaných poznatkov si v závere dovoľujem vysloviť názor, že i v SR by bolo veľmi vhodné legislatívne podporiť podobné oddelenia. 

 

Adresa autora:

RNDr. Jana Boledovičová

Katedra epidemiológie
Fakulta verejneho zdravotnictva SR SZU

Limbová 14, Bratislava