Správa o medzinárodnom kongrese o prevencii nozokomiálnych nákaz – Vysoké Tatry 2005

 

RNDr. J. Boledovičová

Katedra epidemiológie , Fakulta verejného zdravotníctva, SZU

Vedúca katedry: doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc.

 

 

V dňoch 22.- 25. mája 2005 sa v priestoroch Hotela Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách konal I. Medzinárodný kongres prevencie nozokomiálnych nákaz  organizovaného FN Olomouc, JLF UK Martin a B.Braun Medical s.r.o. Aesculap Akademie, pod záštitou Hlavných hygienikov SR a ČR. Za účasti SNH, SEA a CSS.

Na kongrese som predniesla prednášku na tému „Ruky ako faktor prenosu nozokomiálnych nákaz“

Odborný program kongresu bol zameraný na dezinfekciu a antisepsu, sterilizáciu, multirezistentné nozokomiálne mikroorganizmy, jednodennú chirurgiu v prevencii NN, nešpecifické faktory prenosu NN (voda, vzduch, nemocničná bielizeň zdravotnícky odpad a pod.).

Kongres slávnostne zahájili Neoral, Č., z FN Olomouc, Maďar, R., z JLF UK Martin, Lukeš, J., z B.Braun Medical, ČR, Strýček, M., B.Braun Medical, ČR. Úvodné slovo predniesli hlavný hygienik ČR MUDr. Vít Michael,  MUDr. Čáčová z ÚVZ SR Bratislava a Renders W., Prezident EFHSS z Belgicka.

Maďar, R. z JLF Martin informoval o založení „Spoločnosti prevencie nozokomiálnych nákaz“(SPNN). Cieľom SPNN je realizácia projektov v oblasti prevencie NN, organizácia a podpora predgraduálnych a postgraduálnych edukačných programov a aktivít, formulovanie odborných vyjadrení, stanovísk, posudkov a odporúčaní v oblasti prevencie NN. Ďalšími cieľmi  je získavanie a udeľovanie grantov na podporu prevencie NN, organizácia konferencií, workshopov a iných odborných podujatí, odborná garancia a podpora časopisu Nozokomiálne nákazy. SPNN je členom European Forum for Hospital Sterile Supply a spoluprácuje s SNH, CSS a inými odbornými organizáciami a spoločnosťami. Pozostáva z troch odborných sekcií: Sekcia nemocničnej hygieny a epidemiológie, Sekcia sterilizácie.

Následne boli odprednášané príspevky zaradené do jednotlivých kategórii podľa odborného programu.  Jednotlivé referáty sa zaoberali hygienou rúk, rezistenciou na dezinfekčné látky, sledovaním kvality starostlivosti vo FN, významom sledovania mikrobiologického monitorovania, rezistenciou mikroorganizmov, sledovaní multirezistentných kmeňov, povinným hlásením a povinným zverejňovaním závažných NN, vplyvom miniinvazívnej chirurgie na výskyt NN, sterilizáciou, predgraduálnou a postgraduálnou výchovou v sterilizácii zdravotníckych pomôcok, novými postupmi dekolonizácii MRSA. Druhý deň kongresu bol venovaný nešpecifickým faktorom prenosu nozokomiálnych nákaz , bezpečnosti pacientov v Európe – projekt EU.

V hojnom počte boli zastúpené i postery s rôznym témami ako napr.: Svrab-stále aktuálny problém, Prevencia profesionálneho rizika VHB v zdravotníctve , MRSA a iné

Záverov kongresu bola snaha upozorniť stále aktuálny problematiku nozokomiálnych nákaz ako i na snahu riešiť tento závažné zdravotnícke bremeno. Jedným z riešení resp. východisiek sa javí i vytváranie Oddelení hygieny a epidemiológie v zdravotníckych zariadeniach, ktoré by boli ich súčasťou. Vedúci tohto oddelenie by mal byť v priamom kontakt s riaditeľom zdravotníckeho zariadenia, resp. byť členom top manažmentu. 

Adresa autora:

RNDr. Jana Boledovičová

Katedra epidemiológie
Fakulta verejneho zdravotnictva SR SZU

Limbová 14, Bratislava