Abstrakt z odborného podujatia – Faculty Development Pedagogic Institute

 

# 1 Epidemiológia

Chorvátsko, Dubrovník ( 27.5. – 31.5.2005 )

 

Z. Džundová

katedra riadenia FVZ SZU

vedúci: Doc. MUDr. Roman Kováč SCc

 

         V dňoch 27.5. – 31.5.2005 sa uskutočnil v Dubrovníku prvý zo série školiacich seminárov zameraných na rozvoj pedagogických zručností u pracovníkov vybraných vysokých škôl strednej a východnej Európy. Ide o novú iniciatívu organizovanú na základe spolupráce Asociácie škôl verejného zdravotníctva v Európskom regióne (ASPHER), Inštitútu otvorenej spoločnosti (OSI) a  John E. Fogarty Centra (FIC). Témou prvého seminára bola epidemiológia.

         Účastníkmi školenia boli začínajúci vysokoškolskí pedagógovia z rôznych krajín strednej a východnej Európy, ktorí tak dostali príležitosť prehĺbiť si svoje vedomosti a získať nové skúsenosti v oblasti epidemiológie. Školenie bolo zamerané na prehĺbenie informácii z oblasti epidemiológie v praxi a oboznámenie sa s novými pedagogickými metódami, ktoré možno využívať v rámci vedecko-pedagogickej činnosti.i.

         Z hľadiska organizačnej štruktúry bol seminár rozdelený do niekoľkých okruhov, pričom každému okruhu bol venovaný jeden deň. Základom prvého okruhu, a zároveň aj celého stretnutia, od ktorého sa odvíjali všetky nasledujúce aktivity, bolo definovanie a pochopenie jadra výučby epidemiológie. Podľa odporúčaní odborníkov by absolvent verejného zdravotníctva, prípadne štúdia MPH, mal mať vedomosti o postavení, úlohách a rozvoji modernej epidemiológie. Okrem základných definícií a termínov by mal vedieť definovať epidemiologické parametre verejno – zdravotníckeho problému, určiť najvhodnejšie metódy a dizajn epidemiologickej štúdie, analyzovať a interpretovať epidemiologické dáta a poznať základné etické a právne princípy súvisiace so zbieraním, používaním a rozširovaním údajov. Ďalšou dôležitou súčasťou epidemiológie, ktorú by mali študenti ovládať je hodnotenie epidemiologických záznamov, znalosť epidemiologických aspektov najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb a ich rizikových faktorov. Samostatnou oblasťou vyžadujúcou všetky spomínané vedomosti je efektívne vedenie epidemiologického výskumu a realizovanie rozličných skríningových programov a projektov v praxi.

         Financovanie  výskumných a vedeckých aktivít predstavuje veľmi dôležitú zložku jednotlivých  projektov a programov. Z toho dôvodu bola pomerne veľká časť školenia venovaná problematike písania žiadostí o pridelenie grantov. Keďže existujú špecifické rozdiely medzi prideľovaním financií v USA a Európe boli pozvaní prednášatelia z oboch kontinentov na objasnenie rozdielností týkajúcich sa jednotlivých území.

         Či už ide o medicínsky výskum, analýzu údajov alebo identifikáciu verejno – zdravotníckeho problému  vždy by sa malo vychádzať z najnovších poznatkov týkajúcich sa riešenej problematiky. Väčšina najaktuálnejších informácií ja dostupná vo svetových databázach, ktoré sú  k dispozícii prostredníctvom internetu. To znamená, že práci s internetovými literárnymi zdrojmi vyhradené náležitá časť programu školiaceho seminára.

         V neposlednom rade znalosti a prístup pedagóga rozhodne patria medzi významné faktory ovplyvňujúce úroveň vedomostí a zručností študentov, takže celý seminár sa zameriaval na rozvíjanie rôznych vyučovacích metód v spomínaných oblastiach. Popri bežných vyučovacích metódach ( prednášky, semináre ) zdôraznili  potenciál skupinových vzdelávacích metód ( skupinová diskusia, roleplay, riešenie konkrétnych projektov a pod. ) 

         V značnej miere boli prednášky orientované na súčasné globálne problémy v oblasti zdravia, pri riešení ktorých je epidemiológia neodmysliteľnou súčasťou.

         V konečnom dôsledku možno zhodnotiť, že stretnutie umožnilo účastníkom komplexne nahliadnuť do odporúčaného spôsobu vedenia vyučovacieho procesu v oblasti epidemiológie, do možností uplatnenia epidemiológie v praxi a do vedeckých a etických aspektov výskumnej práce.

 

Adresa autora:

RNDr. Zuzana Džundová
 

Katedra riadenia
Fakulta verejného zdravotníctva SR SZU

Limbová 14, Bratislava