Spotreba alkoholu v Slovenskej republike

 

B. Havelková, E. Morvicová

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 

Súhrn

Konzumácia alkoholu patri popri  zdravej výžive a pohybovej aktivite k základným ovplyvniteľným determinantom zdravého spôsobu života.  V Slovenskej republike  z roka na rok klesá spotreba alkoholu na  obyvateľa.  Na druhej strane však návštevnosť ambulancii  pre drogové závislosti poukazuje na pretrvávanie zdravotno-sociálnych problémov vyplývajúce z konzumácie alkoholu. Čiastočné informácie o spotrebe alkoholu podávajú aj niektoré prieskumy realizované v Slovenskej republike.  V porovnaní s niektorými okolitými štátmi však chýbajú informácie o konzumácii alkoholu obyvateľov v produktívnom a postproduktívnom veku.

Kľúčové slová:

Spotreba alkoholu,  konzumácia alkoholu

 

 

Výsledky epidemiologických štúdií  potvrdzujú, že na kvalite zdravia populácie sa podieľajú biologické faktory, faktory životného prostredia a faktory  spôsobu života . Práve medzi faktory spôsobu života patrí, popri  zdravej výžive a pohybovej aktivite, aj konzumácia alkoholu a tabakových výrobkov.  Svetová zdravotnícka organizácia  vyhodnotila v roku 2000 alkohol ako tretí najčastejší rizikový faktor poškodenia zdravia, hneď za hypertenziou a tabakom. Konzumácia alkoholu je najčastejšou príčinou smrti  u mužov vo vekovej skupine od 15 do 30 rokov. (1) 

Posledné roky sa upriamuje pozornosť na nelegálne drogy a nezdôrazňuje sa, že na Slovensku najčastejšie sa vyskytujúcou drogou je alkohol.   Slovenská populácia je  čoraz tolerantnejšia k zneužívaniu alkoholu, ktorý mnohí  rodičia, učitelia, ale aj profesionáli pracujúci s mládežou vnímajú ako menšie zlo.

Akým rozsiahlym je na Slovensku problém konzumu alkoholu, o tom svedčí veľmi transparentný výsledok  štatistických prieskumov, ktorý obsahuje zosumarizovanie údajov za 90-te roky. Približne 5% dospelých Slovákov tvoria úplní abstinenti (v tomto percentuálnom zastúpení sú tak prirodzení abstinenti, ako aj abstinujúci alkoholici), 60% tvoria bezproblémoví konzumenti (ľudia, ktorí pijú príležitostne), 30% pije hazardne (či už sebapoškodzujúco alebo problémovo) a zvyšných 5% je závislých od alkoholu. Spotreba alkoholu na obyvateľa v 90-tych rokoch, napriek poklesu  o 2 litre oproti osemdesiatym rokom, bola 8 litrov 100% liehu na rok. (2)

Trend objemovej spotreby alkoholu podľa údajov ŠÚSR je  mierne stagnačný, čiže podľa oficiálnych údajov by slovenská populácia mala konzumovať menej alkoholu  (tab. č.1).

 

 

Tab. č. 1.: Spotreba alkoholu v SR na obyvateľa v rokoch 1995 – 2002

 

 

Druh potraviny

 

 

Merná

jednotka

 

1995

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

Alkoholické nápoje spolu

(v hodnote 100%  liehu)1)

 

v tom

        liehoviny

        víno spolu

 

v tom

        hroznové

        ostatné

        pivo

 

Alkoholické nápoje spolu

 

v tom

  liehoviny (40%)

  vína spolu

 

v tom

        hroznové

        ostatné

        pivo

 

 

I

 

 

 

 

I

I

 

 

I

I

I

 

I

 

 

 

I

I

 

 

I

I

I

 

 

8,0

 

 

 

 

3,9

1,5

 

 

1,2

0,3

2,6

 

110,3

 

 

 

9,7

13,1

 

 

11,3

1,8

87,5

 

8,3

 

 

 

 

4,0

1,6

 

 

1,3

0,3

2,7

 

114,1

 

 

 

10,1

13,8

 

 

12,0

1,8

90,2

 

8,5

 

 

 

 

4,1

1,6

 

 

1,4

0,2

2,8

 

116,9

 

 

 

10,3

14,3

 

 

12,5

1,8

92,3

 

 

8,0

 

 

 

 

3,9

1,5

 

 

1,3

0,2

2,6

 

108,3

 

 

 

9,8

13,3

 

 

11,9

1,4

85,2

 

8,1

 

 

 

 

4,0

1,5

 

 

1,3

0,2

2,6

 

108,4

 

 

 

10,0

12,8

 

 

11,4

1,4

85,6

 

8,9

 

 

 

 

3,9

1,4

 

 

1,2

0,2

3,6

 

111,0

 

 

 

9,7

12,4

 

 

10,8

1,6

88,9

 

8,7

 

 

 

 

3,7

1,5

 

 

1,2

0,3

3,5

 

110,9

 

 

 

9,1

13,6

 

 

11,3

2,3

88,2

 

8,8

 

 

 

 

3,5

1,6

 

 

1,3

0,3

3,7

 

115,0

 

 

 

8,8

13,9

 

 

11,7

2,2

92,3

 

 

1)  Alkoholické  nápoje vyčíslené v litroch sa na hodnotu 100% liehu prepočítavajú koeficientmi:

               

                liehoviny: 0,40

                hroznové víno: 0,11

                ovocné víno: 0,145

                pivo: 0,030

 

Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky

                       Spotreba potravín v SR   

 

 Dokonca v roku 2003 sa spotreba znížila o 4,3 %  a dosiahla hodnotu 110,1 l na obyvateľa.  (3)   Z pohľadu štruktúry spotreby jednotlivých alkoholických nápojov je dlhodobo najčastejšie konzumované pivo  81,3 %, nasleduje víno  12 % a najmenej sú konzumované liehoviny  6,7 %. Podľa oficiálnych štatistík by stagnácia  v spotrebe alkoholu mala znamenať pokles problémového pitia alkoholu, a zároveň by mali stagnovať aj iné nepriame indikátory ako napríklad pokles návštevnosti ambulancií pre drogové závislosti.

 Podľa Dr. Breiera (2005) na Slovensku dnes problémovo pije asi 1,5 milióna ľudí a 4000 ľudí ročne zomiera na následky alkoholu.  S nadmernou konzumáciou alkoholu súvisí de facto každá tretia návšteva  u praktického lekára. Výkazy činnosti ambulancie pre drogové závislosti  poukazujú skôr na nárast počtu vyšetrení alkoholikov, ktoré tvorili v roku 2003  47,5 % zo všetkých vyšetrení. Zároveň na ambulanciách pre drogové závislosti bolo v roku  2003 liečených 19 374 alkoholikov a 4 970 drogovo závislých. Aj tieto čísla naznačujú, že alkoholizmus na Slovensku je vážny  zdravotno-sociálny problém  celej spoločnosti.

Pod vplyvom alkoholu je neustále páchaných najväčší počet priestupkov a trestných činov v porovnaní s inými psychoaktívnymi látkami, a to či dopravných nehôd, alebo násilnej trestnej činnosti. Približne ¼  zo všetkých dopravných nehôd  ročne sa stane v dôsledku konzumácie alkoholu.

Alkohol je najrozšírenejšou drogou  i  medzi deťmi a mládežou, nesmierne riziko spočíva najmä v tom, že plní veľakrát úlohu referenčnej  drogy. Na základe prieskumov na ZŠ a SŠ realizovaných  v roku 1998 a 2002 malo vlastnú skúsenosť s alkoholom  43,5% 11-ročných detí a až 76,1%  14-ročných. Problémom je i skorý začiatok ponuky alkoholu od rodičov, už vo  veku 5 - 7 rokov dieťaťa.  V roku 1994 51% opýtaných  7-ročných detí odpovedalo kladne na otázku, či  im rodičia ponúkli šampanské ako prípitok na Nový rok  a  spomedzi 14-ročných to bolo až 88,3%. V tom istom roku malo skúsenosť s akýmkoľvek alkoholom ponúknutým dospelým človekom 97,2% opýtaných 18-ročných. Mládež často v rámci experimentu s alkoholom volí formu vysoko rizikového  pitia akou sú "pijanské záťahy", spojené s konzumáciou iných typov drog. Tento spôsob pitia v sebe nesie riziká zdravotné, sociálne i možnosť stretu so zákonom.

 

 

Podobné výsledky, aké sú prezentované v reprezentatívnom prieskume ESPAD, zaznamenal aj Úrad verejného zdravotníctva v prieskume realizovanom v rámci projektu „Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní“, podľa ktorého alkohol nikdy nekonzumovalo, ani alkohol nebol ponúknutý 55%  9-11- ročných žiakov, 17%  13-15 -ročných a len 3%  16-19- ročných.   Zarážajúce je, že na I. stupni najviac ponúkali deťom alkohol vlastní rodičia a to v 19 % a v 11 % starí rodičia .Táto bilancia bola o to prekvapujúcejšia, keď na otázku „Mali ste už skúsenosť         s  opitosťou ?“ z opýtaných kladne odpovedalo 13 % žiakov z I. stupňa ZŠ vo veku 9-11 rokov,  25% ôsmakov vo veku 13-15 rokov , 74% stredoškolákov vo veku 16-18rokov  a   81% žiakov SOU v tom istom vekovom intervale. (Obrázok 1) (5)

 
Obrázok č. 1

 

           

 

       Pre porovnanie konzumácie alkoholu je nám najbližšie Česká republika, ktorá  realizovala prieskum o spotrebe alkoholu, vďaka čomu si vyslúžila  jednu z prvých priečok v spotrebe alkoholu na jedného obyvateľa v Európskej únií. Prieskum realizovali na 2551 dospelých jedincoch v produktívnom veku . Priemerná denná spotreba alkoholu, vypočítaná na základe odpovedí na otázky o frekvencii a kvantite pitia alkoholických nápojov, bola 16,6 gramov. Spotreba alkoholu podľa veku dokázala, že najviac  konzumujú alkohol jedinci medzi 35 a 44 rokom života. S pribúdajúcim vekom spotreba alkoholu klesá, čo s najväčšou pravdepodobnosťou súvisí s pribúdajúcimi zdravotnými ťažkosťami.  Rozloženie spotreby alkoholu podľa výšky vzdelania potvrdzuje nepriamy vzťah.  Jedinci s vyšším vzdelaním pijú menej. Hlavne u mužov je tento vzťah zreteľný. (4)

Jediný celoslovenský prieskum  zameraný na spotrebu alkoholu u produktívnej a postproduktívnej vekovej skupine je dotazníkový prieskum “zdravotné uvedomenie“. Realizovaný je v pravidelných trojročných intervaloch od roku 1992. Z posledného prieskumu v roku 2004 na vzorke 3840 jedincov vyplýva pre nás podobné zistenie ako  v Českej republike.  Najčastejšie konzumujú alkohol muži okolo 40 roka života. Ženy všeobecne konzumujú alkohol menej ako muži. V konzumácii alkoholu sú signifikantné rozdiely aj medzi regiónmi. Podľa očakávania viac liehovín sa konzumuje v regiónoch s nižšou vzdelanostnou úrovňou. Podľa prieskumu vysoká spotreba destilátov je v okresoch Krupina a Rožňava (70 % opýtaných viac ako dvakrát do týždňa konzumujú destiláty). Vyššia spotreba destilátov (okolo 40% opýtaných) je aj v regiónoch východného Slovenska. (6)

 Európska únia pre roky 2000 – 2005 prijala Európsky akčný plán prevencie nadmernej konzumácie  alkoholu. Aktivity v tejto oblasti  vyvíja aj Svetová zdravotnícka organizácia, jej Regionálny výbor pre Európu prijal Deklaráciu tzv. Parížskej charty. Spomínaný dokument ratifikovala i Slovenská republika ako kandidujúca  krajina pre vstup do Európskej únie.  Problémy spojené s alkoholom sprevádzajú našu spoločnosť už od počiatku rozvoja európskej civilizácie. Slovensko sa  desiatky rokov snaží riešiť negatívne dôsledky jeho zneužívania. Stojí pred nami úloha zefektívniť, zintenzívniť a zapojiť do realizácie našich snáh systémový prístup.

 

 

Literatúra:

  1. D. Guričová: Nalejeme si čistého vína?, Lekárske listy č. 25,  str. 18-19, 2005
  2. Drogový informačný portál, www.infodrogy.sk
  3. Spotreba potravín 2003, ŠÚSR, str. 18, 2004
  4. H. Sovinová, L. Csemy: Kouření cigaret a pití alkoholu v České republike, SZU Praha, str. 34-48, 2003
  5. B. Havelková a kol: Zaverečná správa  projektovej úlohy: Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní,  2004
  6. E. Morvicová, B. Havelková:  záverečná správa prieskumu „Zdravotné uvedomenie obyvateľov Slovenskej republiky. 2005

 

Adresa autora:

 

MUDr. Beáta Havelková

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej repubiky

Trnavská cesta 52

Bratislava