PLÁN ZDRAVOTNEJ VÝCHOVY U RÓMSKYCH  TEHOTNÝCH ŽIEN

 

PhDr. Silvia Žultáková

 

     Plán zdravotnej výchovy u rómskych tehotných žien sme vytvorili na základe podmienok, aké rómske ženy majú, včítane  východiska pri všeobecnom posúdení ich mentálnej úrovne a predpokladajúc nízku vedomostnú úroveň o priebehu tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Pri zostavovaní tohto plánu sme postupovali v zmysle krokov ošetrovateľského a edukačného procesu podľa Kozierovej et al. ( Kozierová, B., Erbová, G., Olivierová, R., 1995 ). Ako hlavnú metódu pre získanie vstupných informácií sme zvolili vstupný rozhovor, ktorého cieľom bolo zistiť rozsah poznatkov o tehotenstve, životospráve v tehotenstve, pôrode a šestonedelí. Otázky v rozhovore boli jednoduché, aby im rómske ženy mohli porozumieť. V rámci posúdenia sme sa zamerali na dve základné skutočnosti – zistenie dôležitých údajov o tehotných ženách a určenie potreby získavania vedomostí, ktorá sa vzťahuje na niekoľko oblastí, ktoré budú podrobne opísané v ďalšej časti písomnej práce.

Na základe predpokladaných odpovedí sme vytvorili nasledujúce potreby edukácie:

§         nedostatok vedomostí o procese oplodnenia,  tehotenstve a jeho priebehu

§         nedostatok vedomostí o životospráve a hygiene počas tehotenstva

§         nedostatok vedomostí o  výžive v tehotenstve

§         nedostatok vedomostí o preventívnej zdravotnej starostlivosti  o tehotné ženy

§         nedostatok vedomostí o priebehu pôrodu a šestonedelia

Zdravotnovýchovný program je zameraný na poskytnutie základných informácií  tehotných rómskych žien o správnom životnom štýle v období tehotenstva vzhľadom na ich nedostatočnú uvedomelosť a starostlivosť o svoje zdravie počas tehotenstva.

 

 

Plánovanie 1. zdravotnovýchovného pôsobenia na  tehotné rómske ženy

 

Tabuľka 1  Prvé stretnutie

 

Prvé stretnutie

nedostatok vedomostí: o procese oplodnenia, tehotenstve a jeho priebehu

Dátum a čas:

 

Miesto konania:

prirodzené prostredie rómskej tehotnej ženy alebo priestory poskytnuté obecným úradom

Hlavný cieľ:

edukovať tehotné rómske ženy o procese oplodnenia, priebehu tehotenstva v jednotlivých trimestroch a zmenách v organizme tehotnej ženy

Ciele edukátora:

§         nadviazať dôveryhodný vzťah s tehotnou rómskou ženou

§         poskytnúť rómskej tehotnej žene informácie o oplodnení a vývoji oplodneného vajíčka

§         demonštrovať proces oplodnenia na obrazovej prílohe

§         poskytnúť informácie o priebehu tehotenstva s obrazovou prílohou

§         inštruovať o zmenách v organizme ženy v tehotenstve

§         podporovať aktívne pozorovanie zmien rómskou ženou v priebehu jej tehotenstva

§         povzbudzovať a podporovať každú snahu rómskej tehotnej ženy pri získavaní každej novej informácie o tehotenstve a jeho priebehu

Ciele rómskej tehotnej ženy:

Afektívne

Kognitívne

Psychomotorické

- rómska tehotná žena sa  aktívne zaujíma o proces  oplodnenia, priebeh  tehotenstva

- rómska tehotná žena vyjadruje potrebu informácií o procese oplodnenia a priebehu tehotenstva

 

- rómska tehotná žena

racionálne zdôvodňuje    potrebu vedomostí o oplodnení a priebehu tehotenstva

- opisuje jednoduchým spôsobom proces oplodnenia

- menuje zmeny v jednotlivých trimestroch tehotenstva

- opisuje priebeh tehotenstva podľa lunárnych mesiacov

 

- spolupracuje pri identifikácii zmien na jej organizme počas tehotenstva formou ukazovania

- demonštruje miesta počúvania oziev plodu

Metódy

Didaktické pomôcky

Organizačná forma

- rozhovor

- názorná demonštrácia

- maketa maternice

- obrazy so znázorneným procesom oplodnenia a vývojom embrya a plodu 

- skupinová ( 5 – 10 rómskych tehotných žien )

       

 

Realizácia

 

Motivačná fáza ( 10 minút )

Motivačná demonštrácia – rozhovorom a názornou demonštráciou je potrebné vysvetliť, prečo je dôležité, aby rómska tehotná žena vedela ako dochádza k procesu oplodnenia, aké sú znaky tehotenstva, aké zmeny v organizme nastávajú u tehotnej ženy a ako prebieha tehotenstvo v jednotlivých lunárnych mesiacoch gravidity.

Expozičná fáza  ( 30 – 40 minút )

teoretický vstup – prednáška + vysvetľovanie s názornou ukážkou

V úvode prednášky objasníme rómskej tehotnej žene termín tehotenstvo. Tehotenstvo je obdobím, počas ktorého sa v tele matky vyvíja nový jedinec. Začína sa oplodnením a končí pôrodom. Trvá 280 dní. Je to fyziologický proces, ktorý by mala zvládnuť každá zdravá žena bez poškodenia činnosti vlastného organizmu.

V ďalšej časti prednášky žene vysvetlíme ako dochádza k oplodneniu a poučíme ju o jednotlivých vývojových obdobiach plodu. Nový život vzniká počatím, ktoré nastane splynutím mužskej pohlavnej bunky spermie so ženskou pohlavnou bunkou vajíčkom. Zrelé vajíčko sa uvoľňuje z vaječníka a pohybuje sa do vajcovodu, ktorý je spojený maternicou. V maternici sa skupina buniek začne pretvárať na plod (Holomáň, K., 2004). Vývin dieťaťa na začiatku tehotenstva je základom pre ďalší rast plodu, preto je veľmi dôležité, aby sa žena o svoje zdravie starala. Musí sa zrieknuť všetkých zlozvykov    ( fajčenie, alkohol, ... ),  pretože môžu ohroziť vývoj a zdravie plodu.

 V dôsledku tehotenstva na ženský organizmus pôsobia hormóny vyvolávajúce zmeny, ktoré sa na začiatku tehotenstva prejavujú nevoľnosťou, zmenami chute, citlivosťou prsníkov a vynechaním menštruácie. Tieto príznaky žene signalizujú, že je tehotná. Dĺžka tehotenstva sa určuje na týždne alebo mesiace.

Vnútromaternicový vývoj plodu:

-         koncom 4. týždňa je zárodok dlhý 8 mm, má chvostový a hlavový koniec. Vytvárajú sa

-         u základy pre končatiny.

-         koncom 8. týždňa je plod dlhý 30 mm a váži 5 g. Vnútorné orgány sú už na svojom 

-         mieste, srdce bije. Vyvíja sa tvar a končatiny.

-         koncom 14. týždňa sú očká plodu prekryté viečkami. Je dlhý 75 mm, váži 30 g. Je sformovaný, začína jeho rastová fáza. Vytvárajú sa močové a pohlavné orgány.

-         koncom 20. týždňa má plod 25 cm a 340 g. Žena od tohto týždňa pociťuje jeho pohyby. Koža plodu je hrubšia, jemné chĺpky prekrývajú celé jeho telo.

-         koncom 28. týždňa má plod 37 cm a váhu 900 g. Pod kožou sa mu začína ukladať tuk, jeho pokožka je pokrytá ochranným mazom. Očká sú čiastočne otvorené, vlásky dosť dlhé. Pľúca dozrievajú.

-         koncom 34. týždňa je plod dlhý 43 cm a váži 2,3 kg. Množstvo tuku sa zväčšuje. Nechtíky na rukách siahajú až ku končekom prstov. Svojou polohou sa plod pripravuje na pôrod.

-         v 40. týždni má plod svoju pôrodnú hmotnosť. Váži približne 3 kg a meria 50 cm,  je vyvinutý a pripravený na samostatný život mimo vnútromaternicového priestoru (Stoppardová, M., 1993).

Fixačná fáza

Rozhovor ( 15 minút )

§         zopakovať informácie

§         spätná väzba kladením otázok zúčastneným.

 

 Vyhodnotenie 1. zdravotnovýchovného pôsobenia

Vyhodnotenie prvého stretnutia realizujeme na základe rozhovoru, kde kladieme otázky účastníčkam prvého stretnutia. Či je cieľ splnený môžeme konštatovať, keď posúdime naplnenie cieľov každej rómskej tehotnej ženy, ktorá sa prvého stretnutia zúčastnila.

 

Plánovanie 2. zdravotnovýchovného pôsobenia na  tehotné rómske ženy

       

Tabuľka 2  Druhé stretnutie

 

Druhé stretnutie

nedostatok vedomostí: o životospráve a hygiene počas tehotenstva 

Dátum a čas:

 

Miesto konania:

prirodzené prostredie rómskej tehotnej ženy alebo priestory poskytnuté obecným úradom

Hlavný cieľ:

edukovať tehotné rómske ženy o zásadách životosprávy v tehotenstve a dôležitosti dodržiavania hygieny počas tehotenstva

Ciele edukátora:

§         nadviazať dôveryhodný vzťah s tehotnou rómskou ženou

§         poskytnúť rómskej tehotnej žene informácie zásadách životosprávy

§         demonštrovať príklady správnej životosprávy tehotnej ženy

§         poukázať na negatívny dopad na priebeh tehotenstva a zdravie dieťaťa pri nevhodnom  životnom štýle v tehotenstve

§         inštruovať o správnej celkovej hygiene a intímnej hygiene u tehotnej s poukázaním na negatívny dopad nízkej hygienickej úrovne na priebeh tehotenstva a zdravie dieťaťa

§         povzbudzovať a podporovať každú snahu rómskej tehotnej ženy pri ochote zmeniť životosprávu a dodržiavať hygienu v tehotenstve

§         spolupracovať pri identifikácii negatívnych krokov v životospráve a hygiene, ktoré môžu ovplyvniť priebeh tehotenstva a zdravie dieťaťa 

§         spolupracovať pri hľadaní možných riešení úpravy životosprávy a hygieny vzhľadom na podmienky a možnosti rómskej tehotnej ženy

Ciele rómskej tehotnej ženy:

Afektívne

Kognitívne

Psychomotorické

- rómska tehotná žena sa  aktívne zaujíma zásady životosprávy a hygieny v tehotenstve

- rómska tehotná žena vyjadruje potrebu zmeny životosprávy a hygieny

- vyjadruje zodpovednosť za  priebeh tehotenstva a zdravie dieťaťa nevhodnou životosprávou a hygienou

 

- rómska tehotná žena

racionálne vysvetľuje zásady životosprávy a hygieny

- opisuje vlastnú nevhodnú životosprávu a hygienu počas tehotenstva

- v spolupráci s edukátorom hľadá možné riešenia úpravy zmeny životosprávy a hygieny vzhľadom na prostredie a podmienky aké je situácia umožňuje

 

 

- v spolupráci s edukátorom hľadá možné riešenia úpravy zmeny životosprávy a hygieny vzhľadom na prostredie a podmienky, aké jej situácia umožňuje

 

Metódy

Didaktické pomôcky

Organizačná forma

- rozhovor

- názorná demonštrácia pomocou príkladov

- obrazová príloha rôzne postihnutých novorodených detí

- skupinová ( 5 – 10 rómskych tehotných žien )

       

Realizácia

 

Motivačná fáza ( 10 minút )

Motivačná demonštrácia – rozhovorom a názornou demonštráciou je potrebné vysvetliť, prečo je dôležité, aby rómska tehotná žena nielen vedela, ale aj dodržiavala zásady životosprávy a hygieny v tehotenstve. Súčasťou tejto fázy je uvedomenie si tehotnej ženy, že svojím prístupom a pozitívnymi zmenami v oblasti životosprávy a hygieny môže ovplyvniť priebeh tehotenstva a zdravie dieťaťa.  Počas tohto stretnutia je dôležité, aby rómska tehotná žena dospela k aktívnemu riešeniu zmien v životospráve a v hygiene v rámci svojich možností.

Expozičná fáza  ( 30 – 40 minút )

teoretický vstup – prednáška + vysvetľovanie s názornou ukážkou

V úvode rómsku ženu poučíme o dôležitosti dodržiavania hygieny v období tehotenstva. Počas tehotenstva musí žena starostlivo dbať o svoju osobnú hygienu i hygienu svojho okolia. Pozornosť treba venovať čistote rúk, najmä vo vzťahu k príjmu potravy a vykonávaniu telesných potrieb. Veľmi dôležitou je intímna hygiena, ale aj hygiena sexuálneho života, aby sa žena nenakazila pohlavnou infekciou , ktorá ako neliečená môže spôsobiť  potrat alebo predčasný pôrod, či počas vnútromaternicového vývoja môže spôsobiť rôzne vývojové chyby plodu a i.  V hygiene sexuálneho života upozorňujeme na používanie bariérovej metódy – kondómu, ktorý poslúži ako ochrana pred rôznymi pohlavnými infekciami. V tehotenstve neodporúčame striedať partnerov, skôr rozprávame o striedmosti v sexuálnom živote alebo až o abstinencii, pokiaľ si to vyžaduje stav tehotnej. Veľký dôraz kladieme aj na hygienu ústnej dutiny,  aby sa predišlo kazivosti chrupu. Každý zubný kaz je potrebné dať ošetriť, pretože môže byť môže byť zdrojom infekcie, najmä streptokokovej. Nízky hygienický štandard je problémom všetkých Rómov, preto veľmi opatrne navrhujeme jednoduché postupy, aby mohli dodržiavať hygienu na minimálnej úrovni. Beniak odporúča tehotným: „ v tehotenstve je potrebné nosiť podprsenku pretože prsníky rastú. Ideálne je nosenie voľnejších odevov. Nesmú tlačiť v oblasti brucha a pásu. Voľné má byť aj spodné prádlo, nedráždivé. Obuv má byť pohodlná, nezaťažujúca chôdzu. Neodporúčajú sa vysoké podpätky“ (Beniak, M., 1990).  Vzhľadom na možnosti aké má rómska žena jej budeme odporúčať voľnejšie odevy, vysvetlíme, prečo sa nesmie sťahovať v páse. Môžeme jej odporučiť, akú bielizeň si má pripraviť do nemocnice na pôrod. Určite uvíta možnosť, ak jej navrhneme nákup obnoseného šatstva i pre tehotné, v predajniach na to určených. Pre zdarný priebeh tehotenstva je dôležitá aj psychika tehotnej rómskej ženy. Je ťažké radiť, aby sa vyhýbala stresovým situáciám, ale môžeme jej odporučiť, aby sa nestala sama terčom vyhrotených situácií v komunite, alebo aby ich sama nevyvolávala. V tehotenstve je žena skôr unavená a vyžaduje si viac spánku. Tu jej môžeme odporúčať, aby neponocovala a starostlivosť o domácnosť vykonávala priebežne a nie nárazovo. Aj  tu je potrebné citlivo pristupovať k poskytovaniu rád, lebo každá rómska žena je citlivá na svoju domácnosť, a v porovnaní s bielymi ženami  možno pracuje veľmi málo, ale za takých podmienok, že jej fyzicky vynaložená práca v domácnosti je oveľa vyššia ako v klasickej domácnosti bielych gazdiniek, pretože nevlastní skoro žiadne domáce elektrospotrebiče.

Fixačná fáza

Rozhovor ( 15 minút )

§         zopakovať informácie

§         spätná väzba kladením otázok zúčastneným.

 

Vyhodnotenie 2. zdravotnovýchovného pôsobenia

Vyhodnotenie druhého stretnutia realizujeme na základe rozhovoru, kde kladieme otázky účastníčkam druhého stretnutia. Či je cieľ splnený môžeme konštatovať, keď posúdime naplnenie cieľov každej rómskej tehotnej ženy, ktorá sa druhého stretnutia zúčastnila.

 

 

Plánovanie 3. zdravotnovýchovného pôsobenia na  tehotné rómske ženy

       

Tabuľka 3  Tretie stretnutie

Tretie stretnutie

nedostatok vedomostí: o  výžive v tehotenstve

 

Dátum a čas:

 

Miesto konania:

prirodzené prostredie rómskej tehotnej ženy alebo priestory poskytnuté obecným úradom

Hlavný cieľ:

edukovať tehotné rómske ženy o správnej výžive v tehotenstve, o škodlivom účinku alkoholu, nikotínu a drog  na organizmus tehotnej ženy, ale najmä plodu

Ciele edukátora:

§         nadviazať dôveryhodný vzťah s tehotnou rómskou ženou

§         poskytnúť rómskej tehotnej žene informácie o zásadách správnej výživy v tehotenstve

§         demonštrovať príklady správnej výživy tehotnej ženy prostredníctvom vzorového jedálnička

§         poukázať na negatívny dopad na priebeh tehotenstva a zdravie dieťaťa pri nevhodnej výžive v tehotenstve

§         poukázať na negatívny dopad užívania alkoholu, nikotínu a drog v tehotenstve na plod a následne na dieťa v súvislosti s jeho somatickým a mentálnym poškodením a následkami pre jeho ďalší život

§         povzbudzovať a podporovať každú snahu rómskej tehotnej ženy zmeniť spôsob výživy v tehotenstve

§         spolupracovať, podporovať pri snahe neužívať návykové látky v tehotenstve

§         poukázať na pozitívne príklady dodržiavania výživy a životosprávy v tehotenstve u rómskej ženy v komunite

Ciele rómskej tehotnej ženy:

Afektívne

Kognitívne

Psychomotorické

rómska tehotná žena:

-  aktívne sa  zaujíma o správne stravovacie návyky počas tehotenstva

- rómska tehotná žena vyjadruje potrebu zmeny v oblasti výživy

- vyjadruje zodpovednosť za  priebeh tehotenstva a zdravie dieťaťa užívaním návykových látok ( alkohol, nikotín, drogy )

rómska tehotná žena:

- opisuje zásady výživy v tehotenstve

- opisuje vlastné stravovacie návyky a identifikuje nevhodné

 - racionálne vylučuje ( ev. obmedzuje – nikotín ) užívanie návykových látok

 

 

rómska tehotná žena:

- v spolupráci s edukátorom hľadá možné riešenia úpravy výživy

- v spolupráci zostavuje modifikovaný jedálniček  vzhľadom na prostredie a podmienky, aké jej situácia umožňuje

- zaznamenáva primeraný hmotnostný prírastok každý mesiac ( dlhodobý cieľ )

 

Metódy

Didaktické pomôcky

Organizačná forma

- rozhovor

- názorná demonštrácia pomocou príkladov

- obrazová príloha zostavených jedálničkov

- skupinová ( 5 – 10 rómskych tehotných žien )

       

 

Realizácia

 

Motivačná fáza ( 10 minút )

Motivačná demonštrácia – rozhovorom a názornou demonštráciou je potrebné vysvetliť, prečo je dôležité, aby sa rómska tehotná žena správne stravovala a aby  vedela, aký negatívny dopad na vývoj plodu a zdravie dieťaťa má užívanie návykových látok v tehotenstve. Súčasťou tejto fázy je uvedomenie si tehotnej ženy, že svojím prístupom a pozitívnymi zmenami v oblasti výživy a obmedzením či absolútnym vylúčením návykových látok môže ovplyvniť priebeh tehotenstva a zdravie dieťaťa.  Počas tohto stretnutia je dôležité, aby rómska tehotná žena dospela k aktívnemu riešeniu zmien v stravovaní  podľa svojich možností   a vylúčeniu návykových látok.

Expozičná fáza  ( 30 – 40 minút )

teoretický vstup – prednáška + vysvetľovanie s názornou ukážkou

Na začiatok tretieho stretnutia rómsku ženu oboznámime so všeobecnými zásadami správneho a zdravého stravovania v tehotenstve. Rómskej žene je potrebné vysvetliť aký vplyv má výživa na vyvíjajúci sa plod a jeho úplnú závislosť od príjmu potravy matkou. Pravidelným príjmom potravy tehotná  prispieva k optimálnemu prírastku na hmotnosti, čo je v tehotenstve veľmi dôležité. Ideálny prírastok váhy počas tehotenstva je 10 - 12 kg. Rómsku ženu poučíme o množstve potravy a dávkach potravy počas dňa a upozorníme, že počas tehotenstva nie je vhodné chudnúť, pretože môže ovplyvniť vývoj plodu. V tomto prípade môžeme poukázať na novorodené deti ich etnika, ktoré sa rodia v termíne, ale s nízkou pôrodnou hmotnosťou následkom podvýživy budúcej matky. Týmto nie je ohrozené len dieťa, ale aj matka.

Aj keď počas tretieho stretnutia je potrebné vysvetľovať čo má obsahovať strava tehotnej ženy, je zrejmé, že rómska tehotná žena všetky potraviny vhodné pre tehotné ženy vo svojom jedálničku určite mať nebude. Preto by sme mali spolu s rómskou ženou hľadať v jej doterajšom jedálničku potraviny vhodné a nevhodné, ktoré vylúči a vzhľadom na finančné možnosti, ktoré potraviny pridať môže. Rómskej žene je nutné vysvetliť, že jedálniček tehotnej ženy je vhodný aj pre celú rodinu a nemusí si chystať stravu osobitne. Strava musí byť ľahko stráviteľná, nesmie dráždiť. Pri príprave jedál vyberať taký spôsob aby sa čo najmenej používalo praženie. Uprednostniť prípravu varením a dusením. Počas tehotenstva je potrebné vyhnúť sa údeninám, surovému mäsu, chemicky prifarbovaným potravinám. Obmedziť soľ a koreniny. Súčasťou správnej výživy tehotnej ženy je aj pitný režim. Denná dávka tekutín by mala byť minimálne 2 litre. Najvhodnejšie sú bylinné čaje, mlieko ovocné šťavy a čistá voda.

Zvlášť je potrebné sa zaoberať užívaním návykových látok a ich škodlivému účinku na vyvíjajúci sa plod i na zdravie tehotnej rómskej ženy. Rómske ženy sa nerady priznávajú k užívaniu návykových látok, najmä alkoholu a nikotínu, v prevažnej miere klamú a zavádzajú v odpovediach, preto je potrebné im vysvetliť, že v prvom rade klamú samé seba a ak nechcú priznať užívanie nikotínu či alkoholu, škodia dieťaťu a nikomu inému.  

Fixačná fáza

Rozhovor ( 15 minút )

§                    zopakovať informácie

§                    spätná väzba kladením otázok zúčastneným.

 

Vyhodnotenie 3. zdravotnovýchovného pôsobenia

Vyhodnotenie tretieho stretnutia realizujeme na základe rozhovoru, kde kladieme otázky účastníčkam tretieho  stretnutia. Či je cieľ splnený môžeme konštatovať, keď posúdime naplnenie cieľov každej rómskej tehotnej ženy, ktorá sa tretieho  stretnutia zúčastnila. V spätnej väzbe by sme mali zaregistrovať zmeny v správaní tehotnej rómskej ženy a to najmä vo vylúčení návykových látok  taktiež by sme mohli zistiť primeraný hmotnostný prírastok vzhľadom na pokročilosť tehotenstva ( v tehotenskom preukaze alebo na váhe .) 

 

Plánovanie 4. zdravotnovýchovného pôsobenia na  tehotné rómske ženy

        

Tabuľka 4  Štvrté stretnutie

Śtvrté stretnutie

nedostatok vedomostí: o preventívnej zdravotnej starostlivosti  o tehotné ženy

 

Dátum a čas:

 

Miesto konania:

prirodzené prostredie rómskej tehotnej ženy alebo priestory poskytnuté obecným úradom

Hlavný cieľ:

edukovať tehotné rómske ženy o nutnosti návštev v prenatálnej poradni  a preventívnych vyšetrení v tehotenstve

Ciele edukátora:

§         nadviazať dôveryhodný vzťah s tehotnou rómskou ženou

§         poskytnúť rómskej tehotnej žene informácie o princípe pravidelných návštev         ( častosť )  v prenatálnej poradni

§         demonštrovať príklady správneho zdravotného uvedomenia tehotnej rómskej ženy prostredníctvom pozitívnych príkladov z komunity

§         poukázať na pozitíva preventívnych vyšetrení, ktoré vylúčia alebo potvrdia fyziologický priebeh tehotenstva

§         vysvetliť priebeh jednotlivých vyšetrení, ich význam a čas, kedy musia byť zrealizované

§         povzbudzovať a podporovať každú snahu rómskej tehotnej ženy pravidelne navštevovať prenatálnu poradňu

§         poukázať na pozitívne príklady dodržiavania harmonogramu návštev prenatálnej poradne rómskou  ženou 

Ciele rómskej tehotnej ženy:

Afektívne

Kognitívne

Psychomotorické

rómska tehotná žena:

-  chápe význam návštev prenatálnej poradne a preventívnych vyšetrení v tehotenstve

- si uvedomuje nutnosť zmeny v prístupe k vlastnému zdraviu i zdraviu nenarodeného dieťaťa

- vyjadruje zodpovednosť za  priebeh tehotenstva a zdravie dieťaťa v prípade nízkej alebo žiadnej akceptácie návštev prenatálnej poradni

rómska tehotná žena:

- opisuje význam preventívnych vyšetrení v tehotenstve

- opisuje harmonogram návštev prenatálnej poradne

 -  opisuje priebeh návštevy prenatálnej poradne

 

rómska tehotná žena:

- akceptuje zaznamenaný harmonogram prenatálnych poradní v tehotenskom preukaze

- pravidelne navštevuje prenatálnu poradňu

( dlhodobý  cieľ )

 

Metódy

Didaktické pomôcky

Organizačná forma

- rozhovor

- názorná demonštrácia pomocou príkladov

- obrazová príloha

- tehotenský preukaz

- skupinová ( 5 – 10 rómskych tehotných žien )

       

Realizácia

 

Motivačná fáza ( 10 minút )

Motivačná demonštrácia – rozhovorom a názornou demonštráciou je potrebné vysvetliť, prečo je dôležité, aby rómska tehotná žena pravidelne navštevovala prenatálnu poradňu. Rómska tehotná žena len vtedy bude navštevovať prenatálnu poradňu, keď pochopí jej  význam a priebeh, vrátane vyšetrení, ktoré musí absolvovať počas celého tehotenstva. Rómska tehotná žena musí pochopiť, že cieľom týchto vyšetrení je potvrdiť, či vylúčiť fyziologický priebeh tehotenstva alebo podchytiť patologický priebeh tehotenstva a následne začať s opatreniami.

Expozičná fáza  ( 30 – 40 minút )

Rómsku ženu poučíme o dôležitosti návštev prenatálnej poradne. Od chvíle, keď rómska žena zistí, že je tehotná, čo najskôr by mala navštíviť svojho gynekológa. Lekár spolu s pôrodnou asistentkou sestrou vedú prenatálnu poradňu, v ktorej zabezpečujú starostlivosť o ženu počas celého obdobia jej tehotenstva. Prenatálna starostlivosť má podstatný význam pre dobrý výsledok tehotenstva, pretože správna starostlivosť a poradenstvo prináša so sebou väčšiu istotu, že sa žene narodí zdravé dieťa. Pravidelné návštevy poradne pomôžu tehotným ženám odstrániť škodlivé vplyvy, ktoré by mohli tehotenstvo ohroziť. Umožňujú tiež včasné podchytenie ochorení. Rómskej  žene budeme odporúčať, že do poradne by mala chodiť, aj keď nepociťuje žiadne problémy. Prvá návšteva poradne je veľmi dôležitá, lebo sa rómskej žene vyplní preukaz tehotnej, do ktorého sa uvedú všetky údaje dôležité pre tehotenstvo a pôrod. Potrebné je,  aby ho žena nosila všade so sebou, vrátane poradne a zdravotníckeho zariadenia. Prostredníctvom preukazu pre tehotné sa eviduje priebeh tehotenstva a vývoj plodu, zaznamenávajú sa všetky dôležité vyšetrenia. Čím častejšie bude poradňu navštevovať,  tým je menšia pravdepodobnosť komplikácií. Počas tehotenstva má navštíviť poradňu najmenej desaťkrát. Zo začiatku stačí jedna návšteva za mesiac. V druhej polovici gravidity je potrebné navštíviť poradňu aspoň dva razy mesačne, v poslednom mesiaci tehotenstva raz týždenne. Z reálne vyplývajúcich skutočností však vieme, že len veľmi malý počet rómskych tehotných žien navštívi prenatálnu poradňu odporúčaných desaťkrát. V súčasnosti nie je možné určiť minimálne koľkokrát by bolo vhodné, aby rómska tehotná žena navštívila prenatálnu poradňu. Optimálne by mohlo byť vždy vtedy,  keď je potrebné urobiť odbery krvi na vyšetrenia v 12. , 16.  a 28. týždni tehotenstva a okrem toho, keď je potrebné urobiť ultrasonografiu v 20. týždni tehotenstva na screening VVCH a v 28. týždni tehotenstva ultrasonografiu podľa Doplera ( prietoky ) a  biometriu plodu. Keďže vieme, že mnoho rómskych rodičiek prichádza do zdravotníckeho zariadenia bez akejkoľvek návštevy prenatálnej poradne, bez tehotenského preukazu a akýchkoľvek vyšetrení je aj  týchto počet návštev prenatálnych poradní nadmieru dostačujúci. Zo skúseností tiež vieme, že takáto rómska rodička je ohrozujúca a ohrozená zároveň, čo nie je dobré pre ňu samotnú, ani pre ošetrujúci personál a klientky na pôrodníckom pracovisku. Veľmi často až pri vyšetrení krvi v prenatálnej poradni  sa dozvie rómska žena, že je bacilonosičom niektorých ochorení na základe zistenej pozitivity, napr.: HbsAg,  BWR a i.  Aj to jeden z dôvodov, prečo aj rómska žena má pravidelne navštevovať prenatálnu poradňu.

Fixačná fáza

Rozhovor ( 15 minút )

§         zopakovať informácie

§         spätná väzba kladením otázok zúčastneným.

 

Vyhodnotenie 4. zdravotnovýchovného pôsobenia

Vyhodnotenie štvrtého stretnutia realizujeme na základe rozhovoru, kde kladieme otázky účastníčkam stretnutia. Či je cieľ splnený môžeme konštatovať, keď posúdime naplnenie cieľov každej rómskej tehotnej ženy, ktorá sa štvrtého stretnutia zúčastnila. V spätnej väzbe by sme mali zaregistrovať zmeny v správaní tehotnej rómskej ženy v zaznamenaných návštevách prenatálnych poradní a absolvovaných vyšetrení. Ďalšou možnosťou vyhodnotenia   je kontrola tehotenského preukazu na požiadanie. Účinok zdravotnovýchovného pôsobenia  v takomto prípade by mal byť vysoký. Za splnený cieľ budeme považovať minimálne päť návštev prenatálnej poradne zaznamenané v tehotenskom preukaze do pôrodu so základnými vyšetreniami.

 

 

Plánovanie 5. zdravotnovýchovného pôsobenia na  tehotné rómske ženy

        

Tabuľka 5  Piate stretnutie

Piate stretnutie

nedostatok vedomostí: o priebehu pôrodu a šestonedelia

 

Dátum a čas:

 

Miesto konania:

prirodzené prostredie rómskej tehotnej ženy alebo priestory poskytnuté obecným úradom

Hlavný cieľ:

edukovať tehotné rómske ženy o príznakoch komplikácii počas pôrodu  a začínajúceho pôrodu, o možnostiach odbornej pomoci, o priebehu pôrodu, šestonedelia a starostlivosti počas tohto obdobia

Ciele edukátora:

§         nadviazať a upevniť dôveryhodný vzťah s tehotnou rómskou ženou

§         poskytnúť rómskej tehotnej žene informácie o možných komplikáciách v tehotenstve a typických príznakoch, kedy je potrebné vyhľadať pomoc lekára

§         opísať charakteristické príznaky začínajúceho pôrodu

§         poučiť rómsku tehotnú ženu, čo si má pripraviť do nemocnice

§         vysvetliť fázy a priebeh pôrodu

§         definovať obdobie šestonedelia a vysvetliť zásady starostlivosti šestonedieľky o seba s dôrazom na hygienu rodidiel a prsníkov, vrátane dojčenia

§         poučiť o nutnosti pravidelných prehliadok dieťaťa pediatrom, vrátane očkovania

§         povzbudzovať a podporovať ochotu rómskej tehotnej ženy získavať informácie a zmeniť prístup k pôrodu v zdravotníckom zariadení a jej pobytu po pôrode

§         ukázať na pozitívne príklady dodržiavania liečebného režimu v zdravotníckom zariadení 

Ciele rómskej tehotnej ženy:

Afektívne

Kognitívne

Psychomotorické

rómska tehotná žena:

- uvedomuje si  nutnosť poznania príznakov možných komplikácií v tehotenstve a príznakov začínajúceho pôrodu

- chápe dôvody hospitalizácie po pôrode v záujme jej dieťaťa aj jej vlastnom

- vyjadruje zodpovednosť za  zdravie narodeného dieťaťa pravidelnými návštevami u pediatra

- súhlasí s očkovaním ako preventívnym opatrením pred infekčnými chorobami

rómska tehotná žena:

- opisuje príznaky možných komplikácií a začínajúceho pôrodu

- vymenuje predmety dennej potreby a doklady, ktoré si má pripraviť do nemocnice

- vysvetľuje dôvody prečo má dodržiavať zásady hygieny rodidiel a prsníkov

- identifikuje výhody dojčenia

- otvorene rozpráva o rešpektovaní liečebného režimu po pôrode v zdravotníckom zariadení

 

rómska tehotná žena:

- pripravuje predmety dennej potreby na hospitalizáciu

 

 

Metódy

 

Didaktické pomôcky

 

Organizačná forma

- rozhovor

- názorná demonštrácia pomocou príkladov

- obrazová príloha

- očkovací kalendár

- skupinová ( 5 – 10 rómskych tehotných žien )

       

 

 

Realizácia

 

Motivačná fáza ( 10 minút )

Motivačná demonštrácia – rozhovorom a názornou demonštráciou je potrebné vysvetliť, prečo je dôležité, aby rómska tehotná žena vedela rozpoznať príznaky možných komplikácií v tehotenstve ( krvácanie, predčasný odtok plodovej vody, bolesti brucha ) a tiež príznaky začínajúceho pôrodu ( pravidelné kontrakcie, odtok plodovej vody, odchod hlienovej zátky ). Pri týchto príznakoch musí rómska tehotná žena vedieť na koho sa môže obrátiť a do ktorého najbližšieho zdravotníckeho zariadenia má ísť na ošetrenie. Je tiež veľmi dôležité, aby rómska tehotná žena bola poučená o priebehu pôrodu, pretože porozumie procesu, čo sa s ňou bude diať na pôrodnej sále a čo sa od nej ako rodičky očakáva počas pôrodu. Je vhodné ak rómska žena pochopí, aké zmeny v jej organizme nastávajú po a prečo je potrebné zotrvať v zdravotníckom zariadení vzhľadom na jej popôrodný stav a vykonanie všetkých screeningových vyšetrení u novorodenca. Dobrý zdravotný stav dieťaťa by mal byť motiváciou jej návštev u pediatra povinného očkovania.

Expozičná fáza  ( 30 – 40 minút )

V tomto poslednom stretnutí rómsku ženu opíšeme všetky príznaky, ktoré svedčia o možných komplikáciách v tehotenstve vrátane tých, ktoré môže zistiť lekár v poradni. Tiež jej vysvetlíme, ktoré príznaky svedčia o začínajúcom pôrode, aby vedela, že onedlho začne rodiť a je potrebné ísť do zdravotníckeho zariadenia. Veľmi dôležité je rómsku ženu poučiť o tom, aké doklady a predmety osobnej potreby si má zabaliť už vopred. Rómske ženy málokedy majú hygienické potreby, bielizeň, prezuvky a kompletné doklady a tým sťažujú situáciu nielen sebe, ale najmä zdravotníckemu personálu. Je potrebné vysvetliť, ktoré doklady sú dôležité, aby rómska žena pochopila, že v zdravotníckom zariadení nemôže byť anonymná a že sa musí pri príjme identifikovať. Veľa rómskych žien, najmä prvorodičiek, pozná priebeh pôrodu z rozorávania starších skúsenejších žien. Počas pôrodu

nechápu čo sa s nimi deje, preto je dôležité im jednoduchým spôsobom vysvetliť celý priebeh pôrodu a čo je ich úlohou. v jednotlivých fázach pôrodu a ako majú spolupracovať s personálom na pôrodnej sále. Rómske ženy po pôrode veľmi často odchádzajú ( utekajú ) za svojimi blízkymi domov a neuvedomujú si ako tým ohrozujú samé seba. Tu je potrebné vysvetliť rómskej žene, čo sa s ňou deje po pôrode,  ako sa má starať o hygienu rodidiel a prsníkov a prvorodičkám techniku dojčenia. Poukázanie na nedostatočnú hygienu, ktorá je príčinou infekcie rodidiel a prsníkov je poučná . V oblasti dojčenia rómske ženy  nemajú problémy, pretože zo skúseností vieme, že skoro všetky rómske ženy dojčia po pôrode a väčšina  dojčí dieťa  viac ako jeden rok. Napriek tomu poučíme a podporujeme, aby sa stali dojčiacimi matkami a oceníme, že chcú dojčiť. Osobitne sa budeme venovať odbornej starostlivosti o dieťa prostredníctvom pravidelných návštev pediatra a povinným očkovaním. Rómske matky navštevujú pediatra veľmi sporadicky a vždy len v súvislosti   zo zdravotnými problémami dieťaťa. Návštevy do jedného roka dieťaťa sa realizujú každý mesiac, ale rómske matky to nerešpektujú a neuvedomujú si, že práve počas prvého roka života dieťaťa sa môžu podchytiť rôzne ochorenia, ktoré sa neprejavili po narodení a že sa hodnotí vývoj a rast dieťaťa . Treba klásť veľký dôraz na túto oblasť starostlivosti o dieťa a zdôrazňovať, že nesmú bagatelizovať alebo znevažovať túto formu starostlivosti.

Fixačná fáza

Rozhovor ( 15 minút )

§         zopakovať informácie

§         spätná väzba kladením otázok zúčastneným.

 

Vyhodnotenie 5. zdravotnovýchovného pôsobenia

Vyhodnotenie piateho stretnutia realizujeme na základe rozhovoru, kde kladieme otázky účastníčkam stretnutia. Či je cieľ splnený môžeme konštatovať, keď posúdime naplnenie cieľov každej rómskej tehotnej ženy, ktorá sa piateho stretnutia zúčastnila. V spätnej väzbe by sme mali zaregistrovať vedomosti o príznakoch začínajúceho pôrodu, o priebehu pôrodu, o období šestonedelia a zdôvodňovaní nutnosti dodržiavania hygieny rodidiel a prsníkov.  Rešpektovanie liečebného režimu sa odrazí v zotrvaní v zdravotníckom zariadení. Prísľub, že edukované rómske ženy budú pravidelne navštevovať pediatra s dieťaťom sa nebude dať vyhodnotiť, ale pochopenie, že sú pre dieťa potrebné, už je  úspechom. Pretože môžeme očakávať že aj keď nie pravidelne, ale aspoň v čase očkovania navštívi pediatra. Toto stretnutie je posledné v našom zdravotnovýchovnom pôsobení na rómske tehotné ženy a preto je potrebné urobiť záverečné vyhodnotenie. To môže byť realizované formou diskusie, prostredníctvom ktorej môžeme zistiť pozitívne a negatívne stránky takého pôsobenia na rómske tehotné ženy.  Akékoľvek pripomienky sú dôležité pre ďalšie plánovanie zdravotnovýchovného pôsobenia pre akúkoľvek skupinu rómskych tehotných  žien.

 

     V pláne zdravotnej výchovy, nami navrhovaného, sme v jednoduchej forme sa snažili podať účelné informácie o tehotenstve, priebehu pôrodu , šestonedelia tak, aby boli zrozumiteľné a aby si tehotná rómska žena zapamätala a zmenila aj vo svojom správaní k zdraviu v tehotenstve tak, aby jej tehotenstvo prebiehalo fyziologicky a pôrod i novorodenec nevykazoval odchýlky od normálu.

Plán zdravotnovýchovného pôsobenia na rómske tehotné ženy je jednoduchý a vyjadruje očakávané výsledky najmä zo zmeny v správaní rómskej tehotnej ženy v tehotenstve.

Aj keď možno nie s efektom, pri poslednom stretnutí  je vhodné, aby rómska tehotná žena dostala aj materiál, ktorý bude môcť používať alebo ho môže ponúknuť iným rómskym tehotným ženám, ktoré sa nezúčastňovali nášho výchovného pôsobenia.

Spôsob života Rómov je nesporne zaujímavý, ale už dnes  hovoríme o rómskej komunite ako o skupine ohrozenej a ohrozujúcej. Obidva fakty v sebe zahŕňajú dôležité údaje pre ich komunitu samotnú, ale aj pre majoritnú časť obyvateľstva, pre ktorú je naozaj skupinou ohrozujúcou v pravom slova zmysle. Samotní Rómovia si túto skutočnosť neuvedomujú. Je preto namieste, že   potreba pomôcť tejto skupine znamená pre majoritu obyvateľstva preventívne pomôcť aj sebe. O formách pomoci je potrebné rozprávať, pretože špecifickosť tejto skupiny je zrejmá. Jednou z nich je výchova k zdraviu ako jedna z možností, ktoré poskytuje verejné zdravotníctvo. Sme presvedčení, že výchovou k zdraviu sa dá predchádzať rôznym poruchám zdravotného stavu a správnou metódou docieliť pozitívny postoj na starostlivosť o zdravie jedinca a teda aj  rómskej komunity. Aký úspech bude mať zdravotnovýchovné pôsobenie na zmenu postoja v starostlivosti o zdravie počas tehotenstva u rómskych žien v danej situácii nemôžeme vysloviť. Plán yýchovného pôsobenia je postavený na jednoduchosti a zrozumiteľnosti a teda ak rómske tehotné ženy prejavia ochotu zmeniť postoj a správanie v tehotenstve malo by sa to odraziť na ukazovateľoch, ktoré by mali byť presvedčivé.

Všeobecne v spoločnosti prevláda názor, že  Rómovia nie sú vychovateľní. Nie je to správny názor, pretože sa domnievame, že do určitej miery sa ovplyvniť dajú a to pokiaľ ide o nich samotných, vo vzťahu samých k sebe a nie vo vzťahu k spoločnosti. Tento fakt je možné využiť v prospech zdravotnovýchovného pôsobenia.

 

 

Použitá literatúra:

1.BENIAK, M., et al.: Zdravoveda. 3. vyd. Martin: Osveta, 1990. 607 s. ISBN 80-217-0104-8

2.HOLOMÁŇ, K. et al.: Vybrané kapitoly z pôrodníctva. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského.  2004. 212 s. ISBN 80-223-1929-5

3.KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R.: Ošetrovateľstvo I. 1. vyd. Martin: Osveta.  1995. 836 s. ISBN 80-217-0528-0

4.STOPPARDOVÁ, M.: Žena od A po Z. Martin: Neografie, 1993. 382 s. ISBN 80-85186-23-3

 

Adresa autora:

 

Fakulta zdravotníctva PU v Prešove,

Katedra pôrodnej asistencie,

Partizánska 1, Prešov 080 01