Manažérske vzdelávanie v zdravotníctve na Slovensku

Mgr. Alexandra Fülöpová

Mgr. Karol Wild

 

V každej organizácii je dôležité, aby vedenie a riadenie bolo úlohou pre odborníka, ktorý má dostatočné znalosti nielen z oblastí, ktorými sa daná spoločnosť zaoberá, ale aj z manažmentu a riadenia. Iba tak bude schopný kvalifikovane a efektívne riadiť všetky zdroje, ktoré na svojej úrovni riadenia má k dispozícii a tým zabezpečiť smerovanie jeho činností  k plneniu cieľov organizácie. V zdravotníctve,  ktoré je charakteristické špecifickými trhovými mechanizmami, ostáva riadenie naďalej z veľkej časti na lekároch a iných  zdravotníckych pracovníkov, ktorí nemajú dostatočné vzdelanie a zručnosti v riadení a organizovaní zdravotníctva a pritom musia robiť aj ekonomické a manažérske rozhodnutia.

Z tohto  dôvodu sme sa rozhodli zmapovať spôsoby manažérskeho vzdelávania zdravotníkov na Slovensku z pohľadu platnej legislatívy, zdravotníckych i nezdravotníckych študijných odborov a ich programovej náplne a doplnkových foriem vzdelávania. Všetky informácie a údaje pochádzajú z webových stránok jednotlivých univerzít, ich fakúlt, katedier a ústavov. Informácie, s ktorými sme pracovali, boli dostupné v mesiaci február 2009 na webových stránkach. Mnohé z nich však neboli aktualizované po dlhší čas, čo je už ale otázkou sebaprezentácie jednotlivých inštitúcií, marketingovej stratégie a získavania si nových poslucháčov.

V dobe zberu údajov bolo na Slovensku 21 verejných, 10 súkromných a 3 štátne vysoké školy a z nich zdravotnícke študijné odbory na svojich fakultách  poskytovalo 8 z nich.

 

Prehľad manažérskeho vzdelávania v zdravotníctve na Slovensku v zdravotníckych odboroch

 

V rámci analýzy manažérskeho vzdelávania v zdravotníctve na slovenských univerzitách a vysokých školách sme dospeli k záveru, že oblasť zdravotníckeho manažmentu je sústredená  najmä do obsahu a náplne študijných programov  pregraduálneho štúdia a to najmä v odbore Verejné zdravotníctvo. Ten je v sieti študijných odborov 6 fakúlt na 5 univerzitách a vysokých školách  na Slovensku.

Ostatné zdravotnícke študijné odbory majú zakomponované vo svojich študijných programoch len základy manažmentu v príslušnom zdravotníckom odbore alebo všeobecné základy manažmentu a riadenia zdravotníctva. Ak študenti majú záujem špecializovať sa v rámci svojho zdravotníckeho odboru práve na manažment a riadenie, musia absolvovať špecializačné postgraduálne štúdium v odboroch na riadenie pre príslušný odbor na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, ktorá ich v súčasnom období poskytuje ako jediná.

Najobsiahlejšiu manažérsku výučbu podľa jednotlivých  povinných a nepovinných predmetov v študijných programoch pre odbor Verejné zdravotníctvo  má Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Študenti obidvoch univerzít si, najmä v magisterskom stupni štúdia,  môžu sami voliť odborné predmety z oblasti manažmentu a riadenia a tým sa profilovať do tejto oblasti. Manažment je na oboch univerzitách zaradený aj do modulov pre štátnu skúšku. Absolvent takéhoto typu štúdia je, okrem iného, aj odborníkom pre organizáciu a riadenie v zdravotníctve a môže zastávať manažérske funkcie.

 

Zameranie jednotlivých vysokých škôl a univerzít

Trnavská univerzita má na  Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce pomerne dobre rozbehnutú sieť manažérskeho vzdelávania v zdravotníctve. Tieto potreby poskytuje najmä Katedra zdravotníckeho manažmentu. Manažérske vzdelávanie je sústredené hlavne na odbor Verejné zdravotníctvo, kde v magisterskom stupni je jedným zo štyroch povinných predmetov pre štátne záverečné skúšky  Manažment vo verejnom zdravotníctve. Fakulta má pre svojich študentov k dispozície aj vlastné učebné texty z manažmentu a to : Riadenie ľudských zdrojov a Základy manažmentu v ošetrovateľstve I.  

Vysoká škola Sv. Alžbety je ďalšou v poradí, ktorá poskytuje v pregraduálnom štúdiu v odbore Verejné zdravotníctvo a Ošetrovateľstvo základy manažérskeho vzdelávania. Špecializačné štúdium ani odborné zameranie v rámci manažmentu a riadenia už ale neposkytuje. Podľa profilu absolventa uverejneného na webových stránkach je možnosť uplatnenia absolventov odboru Ošetrovateľstvo aj v oblasti ošetrovateľského manažmentu. Profil absolventa odboru Verejné zdravotníctvo o uplatnení sa v  manažmente či riadení nič nehovorí.

Z dostupných informácií, ktoré sme mapovali sme zistili, že najkomplexnejšie vzdelávanie v oblasti manažmentu poskytuje Slovenská zdravotnícka univerzitav Bratislave. Jej Fakulta verejného zdravotníctva má obsiahlu pregraduálnu výučbu v oblasti manažmentu v zdravotníctve. Rozsiahla sieť predmetov je jednak v povinnej i nepovinnej voliteľnej schéme štúdia, čím sa študenti môžu v prípade záujmu profilovať do  manažérskej oblasti. Jedným z povinných modulov pre záverečnú štátnu skúšku je  Zdravotná politika, ktorej obsahom sú aj základy manažmentu v zdravotníctve. Okrem toho majú študenti možnosť zvoliť aj Manažment, ako samostatný voliteľný modul. Fakulta ošetrovateľstva a odborných štúdií tej istej univerzity nemá v rámci pregraduálneho štúdia žiadny odbor, ktorý by sa zaoberal manažmentom v zdravotníctve, ale poskytuje aspoň základné vedomosti.

Čo sa týka analýzy ďalšieho vzdelávania v oblasti manažmentu v zdravotníctve Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, ako jediná univerzita, poskytuje špecializačné programy pre riadenie a organizáciu v zdravotníctve podľa prílohy číslo 4 k Nariadeniu vlády č. 322/2006 Z.z.

Špecializačný študijný odbor Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve – Master of public health (ďalej MPH) je jediným manažérskym odborom určeným pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov s ukončeným druhostupňovým vysokoškolským vzdelaním a praxou v zdravotníctve. Vznik tohto študijného odboru na Slovensku priamo súvisí s utváraním a vznikom Školy verejného zdravotníctva. Tento špecializačný odbor je určený pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a  na Slovensku je jediný svojho druhu. Podľa profilu odboru zabezpečuje, že jeho absolventi budú schopní: analyzovať zdravotný stav obyvateľstva a identifikovať príčiny chorôb na populačnej úrovni, formulovať a koordinovať priority zdravotnej politiky a uplatňovať metódy prevencie, aplikovať v praxi získané manažérske vedomosti a zručnosti so špeciálnym zameraním na manažment zdravia, zdravotníckeho zariadenia a ekonomického zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, projektovať a riešiť úlohy vyplývajúce z programov ochrany zdravia, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, získavať pre tieto ciele verejnosť. Podmienkou pre zaradenie do štúdia je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a práca v zdravotníctve. Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom, štúdium trvá 3 roky, ktoré sú rozdelené na 6 semestrov. Každý semester má 2 týždne kontaktného štúdia a  80 vyučovacích hodín venovaných vybraným predmetom. Štúdium každého predmetu je zakončené skúškou na konci semestra. Za vykonanie skúšky sa prideľujú kredity. Podmienkou postupu do ďalšieho ročníka je získanie stanoveného počtu kreditov.

            A nakoniec ďalšia univerzita, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v zdravotníckom manažmente, najmä v odbore Verejné zdravotníctvo, je Univerzita Komenského, konkrétne, Jesseniová lekárska fakulta v Martine a Lekárska fakulta v Bratislave.

 

Manažérske vzdelávanie v zdravotníctve na Slovensku v nezdravotníckych odboroch

 

Sieť manažérskeho vzdelávanie v nezdravotníckych odboroch je stále bohatšia a pestrejšia. Manažment v obchodnej, ekonomickej sfére má dlhšiu tradíciu a je oň aj väčší záujem. Napriek tomu sú aj nezdravotnícke študijné odbory, ktoré sa zaoberajú oblasťou manažmentu a riadenia v zdravotníctve. V súčasnosti, podľa informácií uverejnených na webových stránkach jednotlivých univerzít a vysokých škôl,  sú na Slovensku dve univerzity, ktoré takéto študijné programy ponúkajú. Ich absolventi sa môžu uplatniť ako manažéri strednej až vrcholovej úrovne zdravotníckych zariadení, organizácií a pod. Ide o študijný program Verejná ekonomika a služby na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a odboru Verejná správa na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

 

Doplnkové formy manažérskeho vzdelávania v zdravotníctve

 

Rovnako, ako ponuka študijných a špecializačných programov či programov ďalšieho vzdelávania, je aj ponuka komerčných doplnkových foriem manažérskeho vzdelávania špecifikovaného pre zdravotnícky personál a zdravotnícke prostredie na slovenskom trhu veľmi úzka. Tie formy, ktoré na Slovensku v súčasnosti existujú a sú dostupné, nie sú príliš komplexné. Väčšina z nich sa zameriava len na čiastkové problémy a nie na komplexný profil zdravotníckeho manažéra. Rovnako je otázna aj kvalita poskytovaného vzdelávania, prípadná akreditácia a certifikácia, o ktorej na webových stránkach nemá väčšina inštitúcií žiadne informácie. Klasické manažérske vzdelanie v akejkoľvek forme je však dostupné, či už ako pregraduálne štúdium, postgraduálne, alebo iná vzdelávacia aktivita, školenie či tréning.  V tomto smere je však zdravotnícky sektor ešte stále pozadu a kvalifikovaných riadiacich pracovníkov je tým pádom stále nedostatok.

 

Elektronické odkazy na vysoké školy a univerzity