Klady a nedostatky v poskytovaní geriatrickej zdravotnej starostlivosti

 

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.

Katedra behaviorálneho zdravia Fakulty verejného zdravotníctva SZU v Bratislave

 

 Súhrn

 

12,09 % obyvateľstva SR je vo veku nad 65 rokov, priemerný vek obyvateľstva je 38,3 rokov. Stredná dĺžka života pri narodení má stúpajúca trend a dosiahla v r. 2008 70,85 rokov pre mužov a 78,73 rokov pre ženy.

V geriatrickej zdravotníckej sieti pôsobia na úrovni primárneho kontaktu praktickí lekári a 386,79 sestier v Agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V 59 geriatrických ambulanciách pracuje 30,67 geriatrov. Nemocničná starostlivosť bola v odbore poskytovaná na 947 geriatrických posteliach, 322 gerontopsychiatrických posteliach, 2146 posteliach oddelení a liečební pre dlhodobo chorých a 636 posteliach doliečovacích.

Najväčším kladom je systém starostlivosti, ktorý existuje na Slovensku už 30 rokov a vychádza z Koncepcie geriatrickej starostlivosti. Z nedostatkov pri poskytovaní geriatrickej starostlivosti treba vyzdvihnúť nízky počet lekárskych miest ambulantných geriatrov, z čoho plynie nedostatočná dostupnosť tejto služby. Personálne i materiálne vybavenie geriatrických zdravotníckych zariadení je nedostatočné. Legislatívne nie je vyriešený problém dlhodobej starostlivosti v geriatrii. Absentuje pripravenosť spoločnosti na demografické zmeny.

                       

 

Kľúčové slová:demografický vývoj – geriatrická zdravotnícka sieť – klady a nedostatky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti seniorom

 

Demografické údaje potvrdzujú trend starnutia obyvateľstva, ale súčasne i zlepšovania jeho zdravotného stavu.

 

 

Tab. 1: Veková štruktúra obyvateľstva podľa ekonomických vekových skupín v SR, 2001-2008

Veková skupina/rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Index (%) 2008/2001

0-14

1006970

974991

944456

918915

894308

870622

851044

836069

83,03

15-64

3759296

3787945

3815286

3839958

3862234

3883376

3903172

3921880

104,32

65+

612685

616225

620311

625949

632638

639639

648782

654305

106,79

Spolu

5378951

5379161

5380053

5384822

5389180

5393637

5400998

5412254

100,62

Zdroj: ŠÚ SR 2008(1)

  

Tab. 2: Veková štruktúra obyvateľstva SR v %

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0-14

18,72

18,13

17,55

17,06

16,59

16,14

15,76

15,45

15-64

69,89

70,42

70,92

71,31

71,67

72,00

72,27

72,46

65+

11,39

11,46

11,53

11,62

11,74

11,86

11,98

12,09

Zdroj: ŠÚ SR 2008

 

 

Tab. 3: Priemerný vek obyvateľstva v SR 2001-2008

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Muži

34,6

34,9

35,2

35,5

35,8

36,1

36,3

36,6

Ženy

37,7

38,0

38,4

38,7

39,0

39,3

39,5

39,8

Spolu

36,2

36,5

36,8

37,1

37,4

37,7

38,0

38,3

Zdroj: ŠÚ SR 2008

 

 

Tab. 4: Stredná dĺžka života pri narodení SR, 2001-2008

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Muži

69,51

69,77

69,77

70,29

70,11

70,40

70,51

70,85

Ženy

77,54

77,57

77,62

77,83

77,90

78,20

78,08

78,73

Zdroj: ŠÚ SR 2008

 

70% ľudí vo veku nad 70 rokov trpí ochorením srdca a ciev, 50% z rovnakej vekovej skupiny chronickými zápalovými procesmi, 20% ľudí vo veku nad 65 rokov trpí psychickou poruchou a 30% ľudí vo veku nad 60 rokov poruchami tráviaceho traktu. V skupine ľudí vo veku nad 80 rokov 35% žien a 23% mužov nevychádza z bytu, 52% má oslabený zrak, z toho 12% ťažko, 45% horšie počuje a 42% má sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti  (2).

Zdravotná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach sa Poskytuje na základe platnej koncepcie geriatrie, vydanej MZ SR v r. 2007 (3). Ambulantnú geriatrickú starostlivosť poskytujú odborní lekári geriatri v geriatrických ambulanciách. V r. 2008 pracovali geriatri na odborných ambulanciách v rozsahu 30,67 p.m., počet ambulancií v SR bol v r. 2007 59. V poskytovaní ambulantnej geriatrickej starostlivosti najviac zaostávajú kraje trnavský, žilinský a košický (tbl. 1).

 

Tab. 5: Prehľad ambulantných geriatrických zariadení SR, 2008 (5)

územie

SR/kraje

počet obyvateľov 65+

p.m. sestier v ADOS

počet l.m. v geriatr. amb.

počet l.m.

v geronto-

psych. amb.

počet l.m. v amb. Dolieč. odd.

počet l.m. v amb. Dlhodobo chorých

SR

654 305

386,79

30,67

2,40

0

1,80

Bratislava

77 592

30,22

6,58

0,70

0

0,10

Trnava

68 448

 

47,83

0,68

0

0

0,30

Trenčín

78 546

36,10

5,50

0,20

0

0

Nitra

94 232

 

49,19

3,58

1,50

0

0,20

Žilina

79 834

 

48,03

1,25

0

0

0

Banská Bystrica

82 805

 

41,55

5,60

0

0

0

Prešov

85 806

 

85,42

4,73

0

0

1,20

Košice

87 042

 

48,45

2,75

0

0

0

Zdroj: NCZI, 2009

 

Nemocničnú akútnu diagnostiku a liečbu občanom vo veku 65+ poskytujú geriatrické oddelenia a kliniky (947 postelí), intenzívnu starostlivosť jednotky intenzívnej starostlivosti (4 postele len v bratislavskom kraji), psychiatrickú starostlivosť občanom vo veku 65+ poskytujú gerontopsychiatrické oddelenia (322 postelí), chronicky chorým dospelým občanom poskytujú starostlivosť liečebne a oddelenia pre dlhodobo chorých (2 146 postelí vrátane 90 detských) a dospelým občanom s potrebou doliečenia po akútnej starostlivosti doliečovacie oddelenia (636 postelí) (tbl. 2-4).

Tab. 6: Prehľad nemocničných zariadení geriatrického typu v SR k 31.12.2008

oddelenie

Počet

zariadení

Počet postelí

Počet l.m.

Počet postelí/1 l.m.

Počet p.m. sestier

Z toho pri posteli chorého

Geriatrické

27

947

75,74

12,5

291,99

263,23

JIS geriatrická

1

4

2,70

1,5

10,00

10,00

 

Gerontopsychiatrické

8

322

18,80

17,1

67,00

63,50

Dlhodobo chorých

65

2 146*

134,02

16,0

613,76

564,65

Doliečovacie

33

636

36,92

17,2

196,30

169,00

 

 

Tab. 7: Činnosť  nemocničných zariadení geriatrického typu v SR k 31.12.2008

oddelenie

Počet postelí

Počet hospitalizo

vaných

Počet ošetrova

cích dní

Priemerný ošetrovací čas v dňoch

Využitie postelí v dňoch

Využitie postelí v

%

Geriatrické

947

18 298

200 828

11,0

211,2

66,7

JIS geriatrická

4

156

1 051

6,7

262,8

74,0

Geronto

psychiatrické

322

1 683

69 655

41,4

220,7

67,5

Dlhodobo chorých

2 146*

25 239

490 865

19,4

227,6

64,2

Doliečovacie

636

10 553

120 938

11,5

185,6

55,7

* vrátane 90 detských postelí

Zdroj: NCZI, 2009

 

 

 

Najväčším kladom je systém starostlivosti, ktorý existuje na Slovensku už 30 rokov a vychádza z Koncepcie geriatrickej starostlivosti. Súčasne platná koncepcia bola prijatá v roku 2007. Z koncepcie vyplynulo zriadenie geriatrickej zdravotnej siete a sústavné školenie odborníkov. V súčasnej dobe má Slovensko  195 odborných lekárov geriatrov.

Zo zistení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Hlavného odborníka MZ SR a krajských geriatrov vyplynulo, že v zdravotnej starostlivosti o seniorov sa vyskytujú najmä tieto nedostatky.

  1. ambulantná starostlivosť

* Reálne lekárske úväzky geriatrov v odbore sa pohybujú okolo 23,0 l.m., pričom novela 751/2008 Nariadenia vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore geriatrie určuje pre ambulantnú geriatriu len 22,0 l.m. pre celé Slovensko. Počet ambulancií v SR bol 59. Dostupnosť ambulantnej geriatrickej starostlivosti v niektorých oblastiach nebola zabezpečená.

* Chýbajú zariadenia poskytujúce dennú starostlivosť pacientom s demenciou.

* Chýbajú sestry pre starostlivosť  v komunite a chýba dohľad nad dodržiavaním liečebného režimu a dohľad nad rizikovými starými ľuďmi.

* Pretrvávajú problémy pri zabezpečení odbornej starostlivosti o imobilných pacientov, ktorí sú v domácom prostredí.

  1. Nemocničná starostlivosť

* V niektorých oblastiach je nedostupná alebo ťažko dostupná špecializovaná akútna geriatrická starostlivosť (napr. žilinský kraj).

* Nedostatok lekárov spôsobuje problémy pri zabezpečení konziliárnych služieb na negeriatrických oddeleniach so starými pacientmi.

*  Napriek platnému metodickému usmerneniu o kvalifikačných predpokladoch potrebných pre vykonávanie  vedúcej funkcie, nemajú mnohí primári geriatrických zariadení špecializáciu v geriatrii.

*  V mnohých nemociach chýbajú paramedicínski špecialisti  (psychológovia, logopédi, liečební pedagógovia).

*  Nedostatočná vybavenosť  pomôckami  výrazne zhoršuje starostlivosť o starých, imobilných a inkontinentných pacientov. Prejavuje sa to vysokým výskytom  preležanín.

*  Architektonické   riešenie mnohých oddelení je nevhodné pre ťažko mobilných pacientov.  Nábytok  v nemocniciach  výrazne sťažuje pohyblivosť pacientov s poruchami  mobility. Počet toaliet a kúpeľní je nedostatočný, čo robí problémy ťažko mobilným pacientom. Na niektorých oddeleniach nefunguje signalizácia a pacienti majú problém dovolať sa pomoci.

*  Nedostatok miesta v zariadeniach sociálnej starostlivosti blokuje lôžka, a tak  mnohí pacienti sú prepúšťaní nedoliečení a mnohí pacienti sa dostanú do nemocnie až po viacerých vyšetreniach na centrálnom príjme.

*  Zatiaľ sa nepodarilo vyriešiť dlhodobú geriatrickú starostlivosť v rezorte zdravotníctva.

 

 

Napriek nedostatkom v geriatrickej zdravotnej starostlivosti je úroveň poskytovaných služieb stále uspokojivá a vzhľadom k ochote Ministerstva zdravotníctva SR riešiť problémy, sa i pri celkových ťažkostiach rezortu rysuje šanca na odstránenie alebo zlepšenie aspoň niektorých  z uvedených nedostatkov.

 

 

Literatúra

 

  1. ŠÚ SR, 2008

  2. HEGYI, L., KRAJČÍK, Š.: Geriatria pre praktického lekára, 2. vyd., Bratislava: HERBA, 2006, s. 340 s., ISBN 80-89171-36-2

  3. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria Vestník MZ SR, Čiastka 1-5, 25.januára 2007,Ročník 55

  4. NCZI, 2009

  5. HEGYI, L.: Zdravotný stav seniorov v Európe a možné trendy jeho vývoja. Geriatria, 2008, č.3, s. 99-106

Adresa autora:

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.

Fakulta verejného zdravotníctva SZU v Bratislave